FYI.

This story is over 5 years old.

Diskriminationsugen

Hævnporno og mandebarsel: Her er de største diskrimininationsproblemer

Her er Danmarks største diskriminationsproblemer ifølge Christiansborg-partiernes ligestillingsordførere.

Billede via Flickr-brugeren Steven Miller.

Det burde egentlig slet ikke være et problem. Siden årtusindskiftet har vi i Danmark haft en ligestillingslov, der har til formål at sikre, at borgerne behandles lige både i mødet med det offentlige system såvel som i det private erhvervsliv. Men, som vores artikelserie om diskrimination har forsøgt at kaste lys over, er der stadig masser af udfordringer at tage fat på – og det er ikke alle områder, der prioriteres lige højt politisk.

Annoncering

Vi ringede til Christiansborg-partiernes ligestillingsordførere og spurgte dem, hvilke diskriminationsproblemer de savner mere fokus på i Danmark:

Da ligestillingsordførerne fra Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet og Konservative ikke er vendt tilbage på vores forespørgsel, må du undvære svar fra dem.

VI SKAL HAVE STOPPET HÆVNPORNO

Trine Torp, ligestillingsordfører, SF
Vi skal have mere fokus på bekæmpelsen af hævnporno. Det er for så vidt begge køn, der kan rammes af det, men vi har set flere eksempler på, at det er kvinder, det går ud over. Og det siger noget om et skævt magtforhold. Det er udtryk for en virkelig nedladende holdning over for kvinder, som vi skal tage et grundlæggende opgør med. Vi har allerede en lovgivning, der siger, at det er ulovligt at dele intime billeder uden samtykke, men har vi afsat ressourcer nok til at efterforske og retsforfølge dem, der deler nøgenbillederne?

Dernæst er der den forebyggende indsats. Hvordan kan børn og unge lære, at det har alvorlige konsekvenser at lægge de her ting ud? For mig at se er det en indsats, der starter allerede i folkeskolen, hvor lidt ældre unge kunne fortælle de yngre om nettets faldgruber. Vi bør også overveje at oprette en hotline for ofrene for hævnporno, så man ikke står alene i den helt uoverskuelige situation.

Barslen er et andet område, jeg vil nævne. Institut for Menneskerettigheder lavede sidste år enundersøgelse, som påviser, at både mænd og kvinder i Danmark oplever diskrimination i forbindelse med, at de går på barsel. Størstedelen oplever, at barslen forringer deres jobfunktion, og eftersom kvinders barsel varer længere, er det værst for dem. London School of Economics har i samarbejde med Københavns Universitet påvist, at løngabet mellem mænd og kvinder tager fart, når kvinder må sætte deres karriere på standby for at gå på barsel.

Annoncering

Handicappede skal have bedre adgang

Marianne Jelved, ligestillingsordfører, Radikale Venstre
Der er to former for diskrimination, som jeg har det rigtig dårligt med. Den ene er i forhold til handicappede, hvor der godt nok findes regler omkring arbejdspladser og nybyggerier, som skal sikre tilgængeligheden for handicappede, men ikke på eksempelvis barer og diskoteker, hvor man som kørestolsbruger kan have svært ved at komme ind. Det kan nemt resultere i diskrimination. Jeg mener, at det ville klæde os at lave noget lovgivning på det område, især fordi Danmark har underskrevet Handicapkonventionen, som forpligter os at finde en løsning. Den anden ting er inspireret af en tv-udsendelse for nylig, hvor jeg igen blev præsenteret for en præst, som nægter at vie homoseksuelle. Disse præster bruger biblen til at legitimere deres holdning, og det er vanskeligt at gøre noget ved det fra politisk side. Det er først og fremmest et etisk spørgsmål, men alligevel kan jeg ikke lade være med at tænke over, hvad vi kunne gøre. Vi er præget af at have en meget rummelig folkekirke, og det tror jeg, at de fleste af os er interesserede i, at vi fastholder. Derfor tror jeg, at de fleste af os ser stort på denne type problemstillinger her - men dybest set er der jo tale om diskrimination.

Vi skal gøre op med de ulige barselsvilkår

Rasmus Horn Langhoff, ligestillingsordfører, Socialdemokraterne
Vi har et meget kønsopdelt arbejdsmarked i Danmark og en deraf følgende diskrimination, som både rammer mænd og kvinder - men på forskellige måder. Hvis vi tager kvinderne først, så har vi et løngab mellem kvinder og mænd på 17% i mændenes favør, hvilket jeg mener er dybt problematisk, og derudover er kvinder til stadighed dårligt repræsenteret i øverste ledelseslag.

På den anden side har mændene dårligere betingelser for at holde forældreorlov, dårligere betingelser for at holde barns første sygedag og i det hele taget dårligere rettigheder som forældre.

Annoncering

Problemerne for begge køn hænger i høj grad sammen med den skævhed, der er på barselsområdet.

Økonomiprofessor Nina Schmidt har påpeget, at kvinder straffes kollektivt i form af det løngab, vi har, mens mænd straffes individuelt i form af ringere barselsmuligheder. Det gør, at det til stadighed er kvinderne, der tager tørnen, og det er med til at fastholde skævvridningen.

Social kontrol fører til diskrimination

Jakob Engel-Schmidt, ligestillingsordfører, Venstre
Ser man på diskrimination i en bredere kontekst, så har vi i Danmark et stort problem med nydanske unge, der bliver udsat for social kontrol. Næsten hver fjerde nydanske dreng og pige siger, de oplever social kontrol i hverdagen, der begrænser, hvordan de går klædt, hvem de skal være kærester med, og i det hele taget hvem de må pleje omgang med. Det synes jeg er et stort samfundsproblem, som vi skylder at være med til at løse gennem vores uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedet og kulturel og lovgivningsmæssig opmærksomhed.

Det andet område er fænomenet hævnporno. Vi har i den seneste tid set flere og flere grelle eksempler på, at her er et problem, vi bør tage meget seriøst, og der vil vi gerne både stramme lovgivningen og øge erstatningsmulighederne for ofrene.

Det tredje er, at vi har en meget stærk antidiskriminationslov i Danmark, men det, vi også ved, er, at der er mange, der er bange for at anmelde den diskrimination, de føler sig udsat for. Det gælder både nydanskere, kvinder, transkønnede, you name it. Der er ret bred politisk enighed om, at det er svært at gøre lovgivningen skarpere, end den er i dag, så vi skal løse den her udfordring med debat. Vi bør som samfund sende et signal om, at det er fuldstændigt socialt acceptabelt at råbe op og sige fra over for diskrimination.

Annoncering

Kvinder med anden etnisk baggrund undertrykkes i det skjulte

Karina Adsbøl, ligestillingsordfører, Dansk Folkeparti
Jeg synes, at vi har alt for lidt fokus på den vold og undertrykkelse, der hver dag rammer andenetniske kvinder i Danmark, men som aldrig bliver anmeldt på grund af den lukkethed, der præger de miljøer, hvor volden sker. Vi bør også optrappe indsatsen mod social kontrol, der jo også i høj grad resulterer i forskelsbehandling. Hele debatten omkring kønsopdelte svømmehold handler jo i bund og grund om, at der er en gruppe piger i Danmark, der udelukkes fra at gå til svømning, og det er ren og skær diskrimination. Og den kompromisløsning, man så er nået frem til, er kun med til at legitimere den kønsdiskrimination og undertrykkelse, som pigerne udsættes for. Jeg mener også, at det er udtryk for diskrimination, når mandekrisecentre - i modsætning til kvindekrisecentrene – ikke er omfattet af servicelovens §109. Det betyder, at mænd har langt sværere adgang til at få hjælp, når de har været udsat for fysisk eller psykisk vold i hjemmet, fordi kommunerne ikke på samme måde er forpligtet til at hjælpe. Der er i det hele taget ikke nok fokus på, at mænd også kan have stor brug for hjælp i den slags situationer. Som det tredje vil jeg nævne mennesker med handicap. Der er en diskriminationsdebat, der slet ikke fylder nok. Det kan handle om begrænset tilgængelighed, eller om at man som blind oplever at blive afvist på en restaurant, fordi man har sin førerhund med – det er et bredt felt, hvor vi skal have langt mere fokus på at sikre lige muligheder, så man derved undgår diskrimination.

Mere om diskrimination fra VICE:

Somalierne er underdogs blandt Danmarks indvandrere

Det er hårdt at være et af de mest priviligerede mennesker i verden

De brune, de handicappede og de grimme - status på diskrimination i Danmark