FYI.

This story is over 5 years old.

Vice Blog

regulamin converse

​I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Made by Gomulicki, Dominik & Różański ", zwany dalej „Konkursem". 1.2. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik powinien zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu Konkursu. Przystępując do Konkursu, Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę odmowy wydania nagrody. 1.3. Organizatorem Konkursu „Made by Gomulicki, Dominik & Różański ", właścicielem nagród, wydającym nagrody i opłacającym podatek od nagród jest VICE Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 9, 00-052 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000518928, zwany dalej „Organizatorem". 1.4. Konkurs jest organizowany przez Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 października 2015 do 26 października 2015. 1.5. Celem Konkursu jest zdobycie przez Uczestników Konkursu nagród. 1.6. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany ani stowarzyszony z serwisem Instagram. Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Instagram, Inc. Informacje podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami udostępnianymi Organizatorowi, a nie serwisowi Instagram. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu. 1.7. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób. 1.8. Niniejszy Regulamin jest udostępniony wszystkim potencjalnym Uczestnikom na stronie internetowej: https://i-d.vice.com/pl 1.9. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.). Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego. II. DEFINICJE 2.1. Konkurs – Konkurs „Made by Gomulicki, Dominik & Różański " organizowany przez Organizatora, w okresie i na warunkach określonych w treści Regulaminu. 2.2. Regulamin — Regulamin Konkursu, określający zasady i warunki przebiegu Konkursu oraz prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu. 2.3. Instagram – fotograficzny serwis społecznościowy. 2.4. Uczestnik – Uczestnik Konkursu, który spełnia warunki określone w paragrafie 3.1. oraz dokonał prawidłowego i skutecznego zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie, czyli umieścił zrobione przez siebie zdjęcie swojego modelu butów Chuck Taylor marki Converse oznaczone hasztagami #madebyyou #conversepl na swoim profilu na Instagramie. UWAGA: jeśli hasztagi #madebyyou #conversepl nie są określone lub/i na zdjęciu nie ma butów marki Converse, udział w Konkursie nie zostanie uwzględniony. 2.5. Zadanie konkursowe – polega na umieszczeniu zdjęcia swojego modelu butów Chuck Taylor marki Converse z hashtagiem #madebyyou #conversepl na swoim profilu na Instagramie. Konkurs składa się z jednego zadania. 2.6. Zwycięzca Konkursu – Uczestnik, który na podstawie reguł określonych w paragrafie 6.1. jest laureatem jednej z Nagród. 2.7. Komisja konkursowa — powołana przez Organizatora Komisja w składzie 3 (trzech) osób, czuwająca nad poprawnym przebiegiem Konkursu, realizująca wszelkie powierzone jej przez Organizatora zadania, opisane treścią Regulaminu, w związku z organizacją Konkursu, w tym w szczególności wyłaniająca Zwycięzców Konkursu na zasadach wskazanych Regulaminem. Do kompetencji Komisji należeć będzie również rozpatrywanie wpływających od Uczestników Konkursu reklamacji. 2.8. Czas trwania konkursu – okres, który jest liczony od dnia 24 października 2015 do 26 października 2015. 2.9. Nagrody – nagrody są przyznawane Zwycięzcom Konkursu po zakończeniu Konkursu. III. UCZESTNICY KONKURSU 3.1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które w momencie wzięcia udziału w Konkursie: a) ukończyły 18 rok życia. Osoby, które ukończyły 16 rok życia, a nie ukończyły 18 lat, mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą opiekunów prawnych; b) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych; c) posiadają aktywne konto na portalu Instagram; d) posiadają miejsce zamieszkania na terenie Polski – Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla osób zamieszkujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej; e) zaakceptowały Regulamin oraz Politykę Prywatności; 3.2. Konkurs prowadzony jest na obszarze całego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 3.3. Osoby niepełnoletnie powyżej 16 roku życia lub ubezwłasnowolnione biorą udział w Konkursie za zgodą rodzica, lub opiekuna prawnego. IV. PRZEBIEG I ZASADY KONKURSU 4.1. Konkurs trwa od dnia 24 października 2015 od godziny 17:00:00 do 26 października 2015 do godziny 18:00:00, według czasu lokalnego (Polska). 4.2. W ramach Konkursu Uczestnicy umieszczają na swoim profilu na Instagramie zdjęcie swojego modelu butów Chuck Taylor marki Converse z hashtagami #madebyyou #conversepl, uprawniające do wygrania nagrody. 4.3. Konkurs składa się z jednego zadania. 4.4. Zadanie zostanie przedstawione na zdjęciu z dodatkowymi informacjami opisującymi: co ma być przedstawione na zdjęciu. Zadanie zostanie zaprezentowane w formie hashtagów #madebyyou #conversepl z krótkim opisem. 4.5. Zdjęcia powinny mieć format JPEG lub PNG. Maksymalny rozmiar to 1 MB. 4.6. Zadania zatwierdza komisja konkursowa składająca się z trzech pracowników Organizatora. 4.7. Konkurs obejmuje jeden etap trwający od dnia 24 października od godziny 17:00:00 do dnia 26 października do godziny 18:00:00. 4.8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany okresu trwania Konkursu. 4.9. Podstawą udziału w Konkursie jest opublikowanie przez Uczestnika na swoim profilu na Instagramie zrobionego przez siebie zdjęcia swojego modelu butów Chuck Taylor marki Converse z hashtagami #madebyyou #conversepl UWAGA: jeśli hashtagi #madebyyou #conversepl nie będą określone, udział w Konkursie nie zostanie uwzględniony. 4.10. Dołączając do Konkursu, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że akceptuje niniejszy regulamin. 4.11. Zdjęcia zgłoszone do Konkursu muszą odpowiadać wszystkim obowiązującym przepisom, w szczególności: • Praca nie może zawierać treści o charakterze obraźliwym, oszczerczym, ksenofobicznym, rewizjonistycznym ani nie może godzić w dobre imię czy honor innej osoby; • Praca nie może zachęcać do dyskryminacji czy nienawiści wobec osoby, czy osób ze względu na ich pochodzenie, tożsamość etniczną, narodowość, rasę czy wyznanie; • Praca nie może stanowić groźby wobec osoby czy grupy osób; • Praca nie może zawierać treści natury pornograficznej czy pedofilskiej ani innych treści naruszających zasady moralności; • Praca nie może zachęcać do popełnienia wykroczenia, przestępstwa czy aktu terroryzmu, ani też propagować zbrodni wojennych czy zbrodni wobec ludzkości; • Praca nie może zachęcać do popełnienia samobójstwa; • Praca nie może zawierać treści natury politycznej; • Praca nie może promować towarów uzyskanych nielegalnie czy z naruszeniem żadnych przepisów; • Praca nie może zawierać danych osobowych takich, jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu czy adres e-mail; • Praca nie może naruszać żadnych praw do znaków towarowych czy chronionych symboli, praw autorskich czy praw osobistych i nie może zawierać żadnych marek za wyłączeniem marki Converse, wizerunków czy nazwisk znanych osobistości, ani innych treści chronionych prawami własności intelektualnej. • Praca nie może promować działań czy produktów konkurencji. Ponadto zdjęcie musi spełniać warunki regulaminu Facebook. 4.12. Wykorzystywanie zdjęć Uczestnicy dodający zdjęcia w Konkursie wyrażają jednocześnie zgodę na nieodwołane i nieodpłatne prawo do wielokrotnego wykorzystywania zdjęć przez VICE Polska i przez markę Converse za pomocą środków informatycznych albo masowego przekazu w celach marketingowych. Ponadto uczestnicy konkursu oświadczają, że posiadają pełnię praw autorskich do dodawanych przez siebie zdjęć oraz prawa do wykorzystywania wizerunku osób trzecich, które widoczne są na dodawanych przez uczestnika zdjęciach. V. NAGRODY 5.1. Organizator Konkursu przewiduje wręczenie w Konkursie 39 nagród. 5.2. Nagrody wymienione w niniejszym regulaminie w żadnym wypadku nie podlegają wymianie na gotówkę oraz żadną inną formę gratyfikacji. 5.3. Nagrodami są podwójne wejściówki na dwa koncerty – koncert zespołu Jóga, który odbędzie się 25 października (sobota) o godzinie 18.00 na ulicy Kredytowej 9 w Warszawie oraz na koncert Alo Wali, który odbędzie się 26 października (niedziela) 2015 o godzinie 20.30 w tym samym miejscu. Przybliżona wartość nagrody to 100 zł. 5.4. Jeden Uczestnik Konkursu może zostać zwycięzcą tylko 1 (jednej) Nagrody w Konkursie. 5.5. Do Nagrody dodana zostanie dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 10% wartości danej Nagrody, z przeznaczeniem na poczet należnego podatku od wygranych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do żądania wypłaty takiej dodatkowej nagrody pieniężnej. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych zostanie dokonana na konto właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora. VI. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 6.1. Zwycięskie zdjęcia zostaną wybrane spośród wszystkich zgłoszeń (od soboty 24.10.2015 17:00:00 do poniedziałku 26.10.2015 do 18:00:00). O wygranej decyduje kolejność zgłoszeń. Jeśli pula nagród nie zostanie wyczerpana, pozostałe nagrody zostaną rozlosowane spośród pozostałych zdjęć zgłoszonych do Konkursu. 6.2. Wyniki Konkursu, imię i nazwisko Zwycięzcy, mogą być publikowane. Zwycięzcy nie przysługuje wynagrodzenie za publikację tych danych. 6.3. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na przyznanie Nagród w sposób niedozwolony, dany Uczestnik będzie pomijany w procesie przyznawania nagród. Osoby wykluczone mogą być nieinformowane o takich decyzjach. VII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ZASADY WYDAWANIA NAGRÓD 7.1. Każdy ze zwycięzców Konkursu, zostanie powiadomiony przez Instagram poprzez komentarz zamieszczony pod zdjęciem na profilu uczestnika z profilu https://instagram.com/id_poland/. 7.2. W celu odebrania nagrody Uczestnik musi przesłać w wiadomości na Instagramie swoje imię i nazwisko w prywatnej wiadomości do użytkownika https://instagram.com/id_poland/. Dodatkowo Organizator ma prawo poprosić o dodatkowe informacje takie jak: NIP, adres Urzędu Skarbowego, numer PESEL, potrzebne do wydania nagrody pieniężnej na poczet podatku. 7.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania którejkolwiek z nagród, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności w przypadku niepodania bądź podania przez Uczestnika błędnych danych osobowych, zmiany danych Uczestnika, o której Organizator nie został poinformowany lub w przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunków, o których mowa w Regulaminie. 7.5. Kontakt Zwycięzcy z Organizatorem Konkursu odbywa się za pomocą napisania prywatnej wiadomości na Instagramie do https://instagram.com/id_poland/ z informacją zawierającą Imię, Nazwisko, Adres do korespondencji, Numer telefonu. VIII. PODATEK DOCHODOWY 8.1. Nagrody otrzymane przez Uczestników Konkursu stanowią dochód związany z uczestnictwem w Konkursie w rozumieniu art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) (zwana dalej "ustawą o pdof"). 8.2. W przypadku, gdy Uczestnik Konkursu wygra jedną z Nagród, o których mowa w pkt V Regulaminu, nagroda pieniężna będzie przeznaczona na poczet podatku, o którym mowa w pkt 5.8. Organizator Konkursu naliczy i odprowadzi podatek do właściwego urzędu skarbowego (na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy o pdof). 8.3. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się przed odebraniem Nagrody przekazać Organizatorowi Konkursu kompletne i prawidłowe dane niezbędne do wypełnienia deklaracji związanej z należnym podatkiem. Nieprzekazanie tych danych we wskazanym terminie upoważnia Organizatora do odmowy wydania Nagrody. IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 9.1. Reklamacje, co do przebiegu Konkursu, mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej listem poleconym pod rygorem nieważności, wysłanym na adres: VICE Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mazowiecka 9, 00-052 Warszawa, z dopiskiem „Reklamacja - Made by Gomulicki, Dominik & Różański ". O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje mogą być zgłaszane od momentu zaistnienia przyczyny złożenia reklamacji, w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. 9.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: a) dopisek na kopercie: „Reklamacja – Made by Gomulicki, Dominik & Różański "; b) wskazanie imienia, nazwiska, adresu e-mail i adresu do korespondencji (a także opcjonalnie kontaktowego nr tel. komórkowego); c) uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji; d) podpis reklamującego. 9.3. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu. 9.4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 21 dni od dnia doręczenia ich Organizatorowi. 9.5. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu. 9.6. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o treści decyzji Organizatora wydanej po rozpatrzeniu reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 10.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia (konfiguracje sprzętowe i konfiguracje oprogramowania) urządzeń, przy pomocy których użytkownicy biorą udział w Konkursie. 10.2. Wszystkie koszty związane z użytkowaniem Nagrody, włącznie z opłatą za usługi operatora, są ponoszone przez Zwycięzcę. 10.3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie. 10.4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, pod warunkiem, iż zmiany nie pogarszają warunków uczestnictwa w konkursie. 10.5. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny

Reklama