FYI.

This story is over 5 years old.

Varials

​REGULAMIN KONKURSU "AIR MAX DAY" ("Regulamin")

Regulamin Konkursu
9.3.15

REGULAMIN KONKURSU "AIR MAX DAY" ("Regulamin")

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem Konkursu o nazwie "Air Max Day" (zwanego dalej "Konkursem") jest VICE Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-521), przy ul. Hożej 27a/5, w Warszawie, NIP 701043542 , kapitał zakładowy 150.000 zł, zwana dalej "Organizatorem".

Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego, prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: "http://www.vice.com/airmax zwanym dalej "Serwisem" w okresie od 09.03.2015 roku do 23.03.2015 roku.

Reklama

Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

§ 2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3. PRZEBIEG I WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1.Aby wziąć udział w Konkursie należy umieścić na portalu społecznościowym Instagram autorskie fotografie i oznaczyć je specjalnymi znacznikami (tak zwanymi #tagami)

2.W terminie od 09.03 do 23.03 (do godziny 23:59) należy umieścić na portalu społecznościowym Instagram autorskie zdjęcie oraz oznaczyć je znacznikami #airmax i #warszawa.

Poprzez przesłanie Zgłoszenia w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu akceptuje postanowienia regulaminu Konkursu.

Reklama

Uczestnicy Konkursu odpowiadają za wszelkie roszczenia wobec osób trzecich i organizatorów, dotyczące łamania praw autorskich oraz innych praw powstałych z tytułu umieszczonych na zgłoszonych do Konkursu pracach treści.

Uczestnicy Konkursu w momencie nadesłania ZGŁOSZENIA przenoszą prawa autorskie (bez wynagrodzenia dla ich twórcy) do przesłanych prac oraz prawa do ich rozpowszechniania na rzecz Organizatora oraz Fundatora Nagród bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, we wszystkich możliwych rodzajach publikacji.

Uczestnicy Konkursu upoważniają Organizatora, z prawem udzielania dalszych upoważnień, do wykorzystania wszelkich materiałów przekazanych przez Uczestników dla celów Konkursu, w szczególności wprowadzania ich do pamięci komputera lub innego urządzenia, przetwarzania materiałów oraz ich publikacji i rozpowszechniania w związku z Konkursem.

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego dysponowania pracami zgłoszonymi do konkursu, ich wykorzystywania i udostępniania do działań związanych z promocją.

§ 4. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW

Prawo do otrzymania Nagrody Głównej w danym Konkursie uzyskuje 30 (trzydziestu) uczestników Konkursu, których po zakończeniu okresu przewidzianego na przyjmowanie zgłoszeń wyłoni bezstronne jury. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 24.03 i 25.03 za pośrednictwem mediów społeczościowych – prywatna wiadomość.

§ 5. NAGRODY

Nagrodą główna w konkursie jest zaproszenie VIP na specjalną imprezę Air Max Day.

Reklama

§ 6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: VICE Polska ,ul. Hoża 27a/5, 00-521 Warszawa, z dopiskiem " Air Max Day " " w terminie 7 (siedmiu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.

Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.

Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.

§ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, a pod warunkiem udzielenia przez Uczestnika zgody, także dla celów marketingowych VICE Polska Sp. z o.o.

Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest VICE Polska Sp. z o.o.

Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje w kontekście publikacji listy zwycięzców Konkursu.

Reklama

Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, przy czym zmiany Konkursu nie mogą mieć wpływu na prawo uczestnika do nagrody konkursowej.