Underdog: nowe kino kopane po polsku, ale jak z epoki VHS