regulament

REGULAMENT VICE ROMÂNIA

Concurs „Dacă vrei să mergi gratis la Nick Cave în România, arată-ne ce-a însemnat pentru tine” 15-17.06.2018

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORI

CONCURSUL „ Dacă vrei să mergi gratis la Nick Cave în România, arată-ne ce-a însemnat pentru tine” (denumit în cele ce urmeaza „Concursul”) este organizat de către Societatea VICE ANTENNA S.R.L, cu sediul social în București, Str. Pitar Moș, nr. 6, et. 4, Sector 1, număr de ordine la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București J40/2703/2015, cod unic de inregistrare 34194386, atribut fiscal RO.

Publicitate

Concursul se va desfășura conform prezentului regulament („Regulamentul”), care este obligatoriu pentru toți participanții. Regulamentul este întocmit și adus la cunoștința publicului conform legislației aplicabile ăn România, fiind disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, atât la sediul Organizatorului cât și prin afișare pe pagina de internet www.vice.com și pe pagina de www.facebook.com/viceromania/.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, respectiv de a opri sau a suspenda desfășurarea acestei Campanii, fără a fi obligat să justifice această decizie și fără a fi obligat la plata de daune interese oricăror persoane, urmând ca orice fel de modificări, respectiv decizii de oprire/suspendare a desfășurării Concursului să intre in vigoare numai dupa afisarea acestora pe pe pagina de internet www.vice.com și pe pagina de www.facebook.com/viceromania/.

SECȚIUNEA 2. LOCUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

Concursul este organizat și se desfășoară pe teritoriul României, prin email, fiind popularizat prin intermediul paginii de social media Facebook VICE România. Concursul de față nu e în niciun fel sponsorizat, susținut, administrat sau asociat cu Facebook. Odată ce participi la acest concurs, informațiile tale nu sunt oferite Facebook-ului, ci VICE România.

SECȚIUNEA 3. DURATA CONCURSULUI

Concursul se va desfășura în perioada 16.06.2018, ora 11:00 – 17.06.2018 ora 23:59.

Publicitate

SECȚIUNEA 4. INSCRIEREA LA CONCURS

La acest concurs poate participa orice persoană care a împlinit vârsta de 18 ani și care locuiește pe teritoriul României. Pentru participarea la acest CONCURS, participanții vor transmite pe adresa de email a organizatorului, respectiv pe adresa mihai.popescu@vice.com o scurtă povestire care să aibă ca temă modul în care ți-a marcat tinerețea muzica lui Nick Cave. La înscriere, concomitent transmiterii materialului, participanții vor menționa numele, prenumele, o adresă de email și un număr de telefon pentru contact. Organizatorul nu răspunde pentru eventualele disfuncționalități ale terților sau sistemelor acestora, cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori de telefonie, proprietari sau administratori ai rețelelor de telecomunicații, internet etc.

Povestirile care conțin un limbaj tendențios sau vulgar, cele care instigă la ură, discriminare, au conținut politic nu vor fi luate în considerare, iar povestirea și toate datele participantului vor fi șterse, acesta fiind descalificat.

VICE ANTENA S.R.L. nu își asumă responsabilitatea privind conținutul povestirilor care cad sub incidența drepturilor de autor, răspunderea revenind în totalitate participantului la CONCURS. Prin înscrierea la concurs, Participantul declară că povestirea îi aparține și că prin transmiterea acesteia în numele său nu încalcă dreptul de autor al altor persoane.

Publicitate

Totodată, prin transmiterea textelor în cadrul Concursului, participantul cedează Organizatorului drepturile de a publica, de a copia, de a folosi, de a transmite etc., nelimitat temporal și teritorial, în orice formă și pe orice suport, pe oricare din canalele media pe care le va considera oportune această creație. În acest sens, Participantul recunoaște că cedeaza toate drepturile reglementate de legislația în materia drepturilor de autor către Organizator, fără a avea nicio altă pretenție de niciun fel de la Organizator legată de drepturile transmise.

Un participant poate câștiga un singur premiu în cadrul Concursului.

SECȚIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

După expirarea perioadei de expediere a povestirilor, respectiv la data de 18.06.2018, Organizatorul va selecta un număr de 2 povestiri, pe baza unor criterii proprii de originalitate și creativitate.

Organizatorul nu este obligat să motiveze în vreun fel alegerea sa. Participanții care au trimis povestirile selectate de Organizator vor primi câte un bilet la Concertul Rock the City prezintă: Nick Cave & The Bad Seeds LIVE!, care va avea loc în data de 19 iunie la ora 17:00.

Numele câștigătorilor vor fi anunțațate pe pagina de internet www.vice.com și pe pagina de www.facebook.com/viceromania/.

SECȚIUNEA 6. PREMIILE OFERITE

- un număr de două Bilete la Concertul Rock the City prezintă: Nick Cave & The Bad Seeds LIVE! derulat în data de 19.06 în valoare de 220 lei fiecare. Valoarea totală a premiilor este de 440.

Publicitate

După momentul la care premiile oferite în cadrul Concursului nu se mai află în posesia Organizatorului, toate riscurile legate de acestea se transferă la câștigător.

Premiul va fi acordat câștigătorului cu condiția ca acesta să nu fie descalificat ca urmare a nerespectării prezentului regulament.

Nu este permisă acordarea contravalorii premiului în bani.

SECȚIUNEA 7. DREPTUL DE PARTICIPARE

La CONCURS poate participa orice persoană fizică rezidentă în România, care a împlinit vârsta de 18 ani până la data participarii la CONCURS.

Nu pot participa la CONCURS angajații Organizatorului, precum și ai celorlalte firme implicate contractual în organizarea Concursului. Nu au dreptul de a participa la CONCURS nici rudele de gradul I, II sau III ale persoanelor menționate anterior.

Prin participarea la Concurs, participanții declară ca au citit, au înțeles și au acceptat Regulamentul Concursului.

SECȚIUNEA 8. Protecția datelor cu caracter personal

Organizatorul, în vederea desfășurării Campaniei, prelucrează datele cu caracter personal ale Participanților (nume, prenume, adresa de email, numărul de telefon) la această campanie în conformitate cu Legea 677/2001 și cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 (Regulamentul General privind Protecția Datelor - RGPD). Comunicarea datelor cu caracter personal ale persoanelor înscrise la Campanie în modalitățile indicate în mod expres prin Regulament este obligatorie în vederea atribuirii premiilor și îndeplinirii eventualelor obligații fiscale ale organizatorului, dacă este cazul.

Publicitate

Organizatorul garantează confidențialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor participanților. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvăluite terților. La sfârșitul prelucrării, datele cu caracter personal colectate vor fi șterse, cu excepția datelor câștigătorilor care vor fi ținute 3 ani de la data încheierii concursului pentru a proba îndeplinirea obligațiilor de către Organizator.

Participantul la Campanie, în calitate de persoana vizată, are, conform Legii 677/2001, și conform RGPD urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de a-și accesa datele cu caracter personal, dreptul de a solicita rectificarea, ștergerea sau suspendarea temporară a prelucrării datelor cu caracter personal, exportul datelor cu caracter personal la alt operator precum și dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal. Pentru exercitarea acestor drepturi, participanții vor trimite Organizatorului o solicitare pe mail la adresa de email www.contact-romania@vice.com

Persoana vizată are dreptul de a depune o sesizare la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, dacă crede că datele sale personale au fost prelucrate în mod incorect, la www.dataprotection.ro

SECȚIUNEA 9. TAXE ȘI IMPOZITE AFERENTE (DACĂ VA FI CAZUL)

Organizatorul va calcula, va retine de la câștigător și va vira la bugetul de stat impozitul aferent veniturilor din premii în bani, conform art. 110 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Publicitate

În situația în care câștigătorul va câștiga un premiu constând într-un obiect, câștigătorul va trebui sa depună la Organizator impozitul pentru veniturile provenite din premii, reglementat de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, care va fi virat de Organizator la bugetul de stat. Impozitul cu reținere la sursa este de 16% și se aplică asupra diferenței dintre valoarea în lei a obiectului și suma de 600 de lei. Dacă suma de 600 de lei este modificată în baza dispozițiilor legale în vigoare la momentul plății premiului, se va lua în considerare suma astfel modificată.

Orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură, în legatură cu premiile, cad în sarcina exclusivă a câștigătorilor.

SECŢIUNEA 10. ANUNȚAREA ȘI ACORDAREA PREMIILOR

Câștigătorul Concursului va fi anunțat (numele și prenumele) pe pagina de internet www.vice.com și pe pagina de www.facebook.com/viceromania/.

Reprezentantul Organizatorului va contacta câștigătorul pe email, în minimum 10 zile lucrătoare de la data câștigării Concursului. Orice discrepanțe între datele de identificare (nume, prenume, email și număr de telefon) furnizate la înscriere și cele furnizate ulterior desemnării participantului respectiv drept câștigător al unui premiu anunțat prin prezentul Regulament, îndreptățește Organizatorul să descalifice Participantul, și respectiv să refuze acordarea premiului.

Publicitate

Premiile vor putea fi înmânate personal câștigătorilor la sediul Organizatorului indicat în Regulament sau vor fi expediate prin curier.

SECȚIUNEA 11. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la CONCURS se vor rezolva pe cale amiabilă.

În cazul în care orice participant are de semnalat un incident în legatură cu desfășurarea Concursului, prealabil față de orice acțiune în justiție, se va adresa Organizatorului cu o sesizare în acest sens, în termen de maximum 30 de zile de la data incidentului. Organizatorul va formula un răspuns la sesizarea înaintată în termen de maximum 15 zile lucrătoare.

În cazul în care petentul nu este mulțumit de răspunsul primit sau de modalitatea de soluționare a incidentului, are posibilitatea să se adreseze instanțelor judecătorești române competente.

Organizatorul nu își va asuma nicio răspundere cu privire la pretențiile terților sau ale instituțiilor asupra premiilor câștigate de către participanți.

Organizatorul nu își asumă nicio răspundere cu privire la nefuncționarea rețelelor de telefonie fixă și/sau mobilă sau a rețelelor de Internet.

Organizatorul nu își asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informații false sau eronate.

Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncționalități în derularea Concursului ca urmare a acțiunilor unor terți cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai rețelelor de telecomunicații, cablu TV sau alții asemenea.

SECȚIUNEA 12. ÎNTRERUPEREA CONCURSULUI

Concursul va putea fi întrerupt în caz de forță majora sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu înainte de a anunța publicul pe pagina de internet www.vice.com și pe pagina www.facebook.com/viceromania/.

SECȚIUNEA 13. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul Concursului este disponibil pe pagina de internet www.vice.com.

Participarea la aceasta CONCURS implică acceptarea condițiilor prevăzute în prezentul Regulament și obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament cu condiția notificării acestor modificări pe pagina de internet www.vice.com și pe pegina www.facebook.com/viceromania/.