De svenska riksdagspartiernas syn på skademinimering
Kollage: Caroline Dagsköld
valet 2018

De svenska riksdagspartiernas syn på skademinimering

Med tanke på Sveriges långa historia av nolltolerans, hur långt är vi från en narkotikapolitik med skademinimering i fokus?
16.5.18

Med mindre än ett halvår kvar till valet står våra politiker inför stora utmaningar inom den svenska narkotikapolitiken. Enligt Folkhälsomyndighetens senaste överblick dog 590 personer av narkotikarelaterad orsaker 2016. Det är första gången på tio år dödsantalet gått ner. Folkhälsomyndigheten pekar på att en orsak till minskningen beror på att de flesta av Sveriges kommuner hade en anställd samordnare för narkotikapreventivt arbete under 2016. Sprututbytesprogrammen har dessutom blivit fler.

Annons

Men den svenska narkotikapolitiken bygger på en vision om ett narkotikafritt samhälle, så kallad nolltolerans, där tillgångsbegränsning och efterfrågeminskning är viktiga beståndsdelar. Idén började införlivas i Sverige under sent 1970-tal och är alltjämt väl förankrad i dagens politik, även om en del skademinimerande åtgärder genomförts under senare tid; som exempelvis lagändringen som ökar tillgången till sprututbyten.I början av förra året sjösattes också en utredning om förutsättningarna för ökad tillgänglighet av naloxon, ett läkemedel som fungerar som ett slags motgift till opioider och kan häva överdoser av exempelvis heroin. I utredningens första del konstateras det att brukare och deras anhöriga uppfyller kriterierna för att få läkemedlet utskrivet i form av sprutor. I flera andra länder, däribland Norge och Danmark, delas naloxon redan ut som nässpray. Tidigare i maj kom beskedet att Skåne blir första region i Sverige att få använda nässpray.

I en FN-rapport från 2015 betonas att droganvändare ska ha samma rätt till vård som resterande delar av befolkningen och att insatser som förebygger missbruksrelaterade skador ska betraktas som en grundläggande mänsklig rättighet. Flera FN-instanser tar tydlig ställning för skademinimerande åtgärder.

I Portugal avkriminaliserades innehav av droger för eget bruk år 2001, och sedan lagen infördes har de narkotikarelaterade dödsfallen i landet reducerats till tre personer per miljon invånare. Länder som Danmark, Schweiz, Holland, Storbritannien och Tyskland har infört så kallade heroinprogram, där heroinbrukare får laglig tillgång till drogen och en plats att injicera på. I Sverige finns inga sådana utrymmen, även om det rekommenderas som en skademinimerande åtgärd av EMCDDA.

Annons

För att reda ut var rikspartierna står i narkotikafrågan hörde jag av mig till medlemmar i partierna som jobbar med de här frågorna. Det här är vad de hade att säga.VÄNSTERPARTIET
Karin Rågsjö, talesperson i missbruksfrågor

"Det är viktigt att sträva mot ett narkotikafritt samhälle, men människors liv och hälsa får inte riskeras på vägen. Vi anser inte att det ska vara kriminellt att ha använt narkotika. Vi tror att kriminaliseringar av eget bruk gör människor mindre benägna att söka hjälp, vilket kan leda till ett tyngre missbruk. Tillverkning, försäljning och innehav av narkotika ska vara olagligt.

Åtgärderna bör rikta in sig mot missbruket och inte mot missbrukare. Vänsterpartiet vill införa ett nationellt kunskapscentrum för narkotikarelaterade skador och se över hur lagen om kriminalisering av eget bruk har inverkat på antalet missbrukare och deras hälsa. Idag är missbruksvården varken tillräckligt prioriterad eller likvärdig. Vänsterpartiet vill se en tidigare och mer kunskapsbaserad vård tillsammans med en tydligare statlig styrning av resurserna för att öka tillgängligheten. Vi vill se ett mer konkret samarbete mellan sjukvård och socialtjänst med ett brett urval av behandlingsmetoder och insatser av medicinsk, psykologisk och social art. Vi vill också ha en förstärkt vårdgaranti för personer med missbruk och beroende samt att substitutionsbehandling ska finnas tillgänglig för alla som har behov av den."

MILJÖPARTIET
Jan Lindholm, ledamot socialutskottet

"Miljöpartiet står bakom dagens restriktiva narkotikapolitik. Vi vidhåller att nolltolerans är angeläget när det gäller narkotika, och vill framför allt premiera det förebyggande arbetet. Det är däremot rimligt att se över en del åtgärder, exempelvis tillgängligheten för vård och möjlighet till sprututbyte. Miljöpartiet står inte bakom legalisering eller avkriminalisering av narkotika. Vi vill se en vårdgaranti inom missbruksvården. Vi vill att samtliga landsting ska kunna erbjuda naloxon-nässpray till opioidbrukare och genomföra försök till fixrum för droganvändare.

Behandling mot beroende och missbruk måste vara tillgängligt i hela landet och kunna erbjudas i ett tidigt skede. Missbrukspolitiken bör utgå från vetenskapliga metoder för att lindra skadeverkningarna av missbruk och beroende, både för samhället och för individen."SOCIALDEMOKRATERNA
Anna-Lena Sörenson, vice ordförande för riksdagens socialutskott

"Med hänsyn till medborgarnas hälsa vill vi fortsätta bedriva en hälsobaserad restriktiv narkotikapolitik. Det finns brister i missbruksvården, men situationen hade inte förbättrats av en mer liberal syn på narkotika. Socialdemokraterna motsätter sig såväl avkriminalisering som legalisering av narkotikaklassade preparat.

Regeringen har gett i uppdrag till Socialstyrelsen att utreda akutmottagningarnas rutiner för uppföljning av personer som behandlas för överdoser, ta fram information om risker och säkrare användning riktad till brukarna. Tidigare under mandatperioden har vi genom lagstiftning sett till så att landstingen får besluta om sprutbytesprogram, för att öka tillgängligheten till detta. Det ska vara möjligt för fler att få tillgång till rena sprutor för att hindra smittspridning och att då också kunna erbjuda vård och behandling för att komma ur missbruket. Regeringen arbetar också aktivt för att förbättra möjligheterna till läkemedelsbehandling mot opioidmissbruk.

Annons

Regeringen har under en längre tid arbetat för att tillgängliggöra naloxon för fler. Det innebär till exempel att sjuksköterskor ska få möjlighet att skriva ut naloxon, att naloxon ska få lämnas ut till patienten direkt av den som förskriver det och att personal utan legitimation i ambulanssjukvården och räddningstjänsten ska få tillåtelse att ge naloxon. Det är mycket glädjande och viktigt att det nu kommer kunna användas i större utsträckning även i Sverige. Det är inte minst en trygghet för personer med missbruk och deras anhöriga."

LIBERALERNA
Christina Örnebjär, riksdagsledamot

"Vi vill ha en ny nollvision istället för ett narkotikafritt samhälle och drogrelaterade död och lidande. Så som det ser ut nu fungerar det inte. Vi vill ha mer vård och att det ska vara första insatsen. Skademinimering är ett väldigt brett begrepp. Vissa pratar sprututbyten och andra pratar även legalisering som skademinimering. Det är klart att vi är positiva till exempelvis sprututbyte, däremot inte legalisering. Sedan finns mycket däremellan. Det ska finnas behandling som inte kräver drogfrihet – olika typer av lågtröskelverksamheter.

Vad gäller narkotika reduceras ofta människor till att vara missbrukare. Och så länge man har den synen på människan, när man avhumaniserar, är det svårt att få till en förändring. Jag tror att vi behöver börja i den änden för att så småningom kunna driva narkotikapolitiken till att faktiskt vara evidensbaserad istället för känslobaserad.

Annons

Vi vill flytta huvudansvaret till vården istället för socialen. Det måste bli lättare att kunna få stöd och hjälp om man vill ha det, och det är lättare att vända sig till doktorn än att säga att man ska gå till soc. Vi tror också att man behöver involvera anhöriga. Om man vill bli beroendefri behöver man ha folk runt omkring sig. Dessutom behöver anhöriga också få stöd och hjälp – inte minst barn."

CENTERPARTIET
Anders W Jonsson, narkotikapolitisk talesperson

"Missbruksvården måste präglas av vetenskap och beprövad erfarenhet i högre grad. En fortsatt restriktiv narkotikapolitik måste kombineras med god missbruksvård som innehåller insatser för skademinimering, som exempelvis minskad spridning av blodsmittor. Centerpartiet vill utreda om dagens lagstiftning vad gäller kriminalisering av narkotikaberoende är ändamålsenlig. Vi vill inte ha en legalisering av substanser som exempelvis cannabis.

Det viktigaste är att vården måste förbättras. Liksom alla andra sjukdomar bör huvudansvaret ligga på hälso- och sjukvården. Narkotikan kommer till Sverige från andra länder, därför är det viktigt att tullen kan komma åt smugglingen och att flera länder samarbetar. Polisen ska förhindra att narkotika sprids. Internet spelar en stor roll för droghandeln, därför måste insatser riktas dit. Det måste även gå snabbare att narkotikaklassa nya preparat för att lättare bekämpa dem.

Missbruksvården bör inriktas på skademinimering i högre grad, vilket ibland kräver att man sätter in substitutionsbehandling med narkotikaklassade preparat. Tillgängligheten till sprututbytesprogrammen måste öka, och landstingen bör få det samlade ansvaret för missbruksvården. En majoritet av missbrukarna har en bakomliggande psykisk eller somatisk sjukdom, vilket föranleder att missbruksvården måste utgå från att i första hand behandla den aktuella sjukdomen och i andra hand att i största möjliga mån lindra symptomen. All annan sjukvård utgår från det perspektivet och missbruksvården ska inte vara något undantag."KRISTDEMOKRATERNA
Emma Henriksson, riksdagsledamot

"Kristdemokraterna förespråkar ett narkotikafritt samhälle. Vi vänder oss emot alla tendenser till drogliberalisering. Att avkriminalisera narkotika leder sannolikt till att bruket ökar, snarare än minskar. Vi behöver bra vård och behandling för de som fastnat i missbruk, samt en brottsbekämpande insats från tull och polis. Kristdemokraterna är för en utbyggnad av sprututbytesprogrammet eftersom det har dokumenterad effekt på riskbeteenden. Det är viktigt att stödja de ideella organisationernas arbete mot drogrelaterade dödsfall.

Folkhälsoinstitutet och Läkemedelsverket måste ha möjlighet att snabbt beställa preparat från internet för att skynda på narkotikaklassningen och hålla jämna steg med tillverkarna av nätdroger. Missbruksvården måste bli mer tillgänglig och det gränsöverskridande samarbetet mot narkotika ska fortsatt vara starkt, med en mer samstämmig europeisk narkotikalagstiftning.

Annons

Vi behöver förebyggande arbete, med bland annat föräldrastöd och självmordsprevention, såväl som behandling om man fastnat i missbruk, samt en brottsbekämpande insats från tull och polis."

MODERATERNA
Camilla Waltersson Grönvall, socialpolitisk talesperson

"Moderaterna står fast vid den restriktiva hållning som länge har präglat svensk narkotikapolitik. I vår mening innebär ett skademinimerande förhållningssätt att fokus i första hand ska ligga på att förebygga narkotikamissbruk och de skador som droganvändande leder till. Fokus bör självklart vara att rädda liv. En central utmaning i strävan mot att nå detta mål är att både kunna arbeta förebyggande, så att färre provar narkotika, och att samtidigt hjälpa dem som är beroende att ta sig ur sitt missbruk. Ytterligare en viktig utmaning är att bekämpa de kriminella gäng som i dag säljer droger och helt eller delvis finansieras på detta sätt. Vi ser bland annat hur gängen rekryterar allt yngre medlemmar.

Ett exempel är att människoliv kan räddas genom att motgiftet naloxon tillgängliggörs. Ett enigt socialutskott i riksdagen vill att regeringen tar fram förslag som möjliggör att naloxon blir lagligt att använda. Det är emellertid viktigt att Socialstyrelsen tar fram föreskrifter gällande användningen, så att den kan ske ansvarsfullt och med de regleringar och restriktioner som behövs. Den viktigaste prioriteringen anser vi är att så få som möjligt ens ska testa, pröva och använda narkotika och nätdroger, särskilt ungdomar och unga vuxna. Då är inte legalisering eller avkriminalisering rätt väg att gå. Vi har skådat en explosionsartad utveckling av nätdroger och nya droger med marginellt förändrade substanser, där tidsfaktorn är det största problemet för flertalet myndigheter. För att motverka spridningen krävs skyndsamma åtgärder som familjeklassificering och tillfälliga förbud för nya substanser."SVERIGEDEMOKRATERNA
Christina Östberg, riksdagsledamot

"Sverigedemokraterna står upp för en restriktiv politik gentemot droger. Det är viktigt att arbeta förebyggande och ha tillgång till bra behandlingsalternativ, vård och boenden. Vårt mål är att missbruksvården ska skötas av sjukvården. Vi vill komma åt den organiserade brottsligheten och människor ska få snabb och kompetent hjälp att komma ur sitt missbruk. Då droghandel oftast bottnar i organiserad kriminalitet skall straffen vara höga i avskräckande syfte.

Narkotikalagstiftningen ska vara restriktiv och normgivande för att avskräcka människor från att prova narkotika. Man bör arbeta mer förebyggande inom skolan och se till att de som har påbörjat ett missbruk får stöd och hjälp att komma ur det. Viktigt att även att de anhöriga får stöd.

Snabb och kompetent hjälp är nödvändig för att bryta missbruk och för att återföra den drabbade till ett välfungerande liv. Det behövs massiva förebyggande informationsinsatser i skolorna om skadeverkningarna av narkotika och långt fler insatser för att hjälpa de som hamnat i missbruk – naloxon behöver bli mer tillgängligt och inte bara tillhandahållas genom sjukvården. Läkare som missbrukar sin förskrivningsrätt på narkotiska läkemedel är ett problem och måste stoppas.

Kommunerna och landstingen bör samarbeta för att etablera beroendeenheter. Idag skickas många rakt ut på gatan efter akut avgiftning. Om man istället kommer till en beroendeenhet kan avgiftningen övergå i konkret missbruksbehandling på ett effektivt sätt. Många missbrukare har så kallad dubbeldiagnos, vilket betyder att personen både är psykiskt sjuk och missbrukare. För dessa klienter krävs att särskilda boenden inrättas."

[16 maj, 17.55: En uppdatering har gjorts för att förtydliga att Liberalerna inte är för legalisering.]