FYI.

This story is over 5 years old.

skademinimering

Färre dör av narkotikarelaterade orsaker i Sverige, enligt ny rapport

Men siffran är fortfarande tyvärr alldeles för hög.
Foto: Jonas Levin / Wikimedia Commons (CC BY 3.0)

En ny rapport från Folkhälsomyndigheten som behandlar åren 2016-2017 presenterar en del intressanta förändringar när det kommer till drogsituationen och narkotikarelaterade dödsfall i Sverige. Bland annat har det introducerats fler sprututbytesprogram de senaste åren, och för första gången på tio år har antalet dödsfall med drogrelaterade orsaker minskat. Man vad betyder det här i praktiken?När det kommer till sprutbytesprogram hade vi totalt nio stycken 2015. 2017 hade den här siffran gått upp till 14. I år förväntas fler landsting att öppna upp sprututbyten, och så sent som i mars 2017 sänkte man den lägsta accepterade åldern på deltagare i dessa program från 20 till 18. Utöver skademinimeringsåtgärder som sprututbyte fortsätter man även arbeta förebyggande kommunalt mot droger. 2016 hade 80 procent av Sveriges kommuner vidtagit åtgärder för att minska bruket bland unga (jämfört med 69 procent 2011), och 81 procent hade utsett en samordnare för "narkotikapreventivt arbete".

Annons

2016 hade Sverige totalt 590 dödsfall relaterade till droger, en minskning på elva procent jämfört med året innan, rapporterar Folkhälsomyndigheten. Det är fortfarande främst män som dör, och de flesta av dessa (19 procent) är i åldern 25-29. När det kommer till kvinnor var den största andelen som dog (17 procent) 65 år eller äldre. Sett på båda könen var drygt hälften av alla som omkom i åldrarna 20-39.

Vad gäller dödsorsaker var den vanligaste "förgiftningar med oklar avsikt", medan den nästa vanliga orsaken var självmord. Dock var det fler kvinnor (30 procent) jämfört med män (nio procent) som använde narkotika för att begå självmord.

I samtliga narkotikarelaterade dödsfall 2016 var opioider den klart vanligaste drogrelaterade orsaken. Av 590 dödsfall var 530 stycken (93 procent) kopplade till den här typen av narkotika. Att det “bara” var 60 procent av dödsfallen år 2005 som var relaterade till opioider stämmer överens med rapporteringen om hur vanligare det blivit med folk som dör efter att ha brukat fentanyl. I Folkhälsomyndighetens rapport framgår det även att det blivit vanligare att folk som omkommit av narkotikarelaterade orsaker brukat flera olika substanser vid ett och samma tillfälle.

Även om antalet drogrelaterade dödsfall minskat för första gången de senaste tio åren är siffran fortfarande hög, och det är dessutom för tidigt att säga om det rör sig om ett trendbrott. Det återstår att se om minskningen kommer fortsätta i Sverige i takt med att kommuner verkar bli mer inriktade på och se värdet i skademinimerande åtgärder.

Läs vår artikelserie Trippa tryggt om skademinimering och droger här.