FYI.

This story is over 5 years old.

Varials

Desperados Endless Night Party regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU "Desperados Endless Night Party " ("Regulamin")

REGULAMIN KONKURSU "Desperados Endless Night Party " ("Regulamin")

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem Konkursu o nazwie "Desperados Endless Night Party " (zwanego dalej "Konkursem") jest Farmor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Hoża 27a/5 00-521 Warszawa, wpisaną do Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000349225, REGON 142208673, NIP 1070015616, kapitał zakładowy 150.000 zł, zwana dalej "Organizatorem".

Reklama

Fundatorem Nagród w Konkursie jest marka Desperados.

Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego, prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: "http://www.vice.com/".com/pl zwanym dalej "Serwisem" w okresie od 07.10.2014 roku do 18.10.2014 roku.

Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

§ 2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3. PRZEBIEG I WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy przesłać  fotografie i treść propozycji imprezowego przykazania drogą elektroniczną na adres e-mail: endlessnight@viceland.pl w jednym z określonych terminów. Wraz ze Zgłoszeniem uczestnik musi nadesłać dane kontaktowe obejmujące: imię, nazwisko, adres zamieszkania i telefon kontaktowy w celu realizacji prawa do nagrody. Aby wziąć udział w konkursie Uczestnik musi zgłosić fotografie w jednym z dziesięciu ogłoszonych terminów.

Reklama

Poprzez przesłanie Zgłoszenia w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu akceptuje postanowienia regulaminu Konkursu.

Uczestnicy Konkursu odpowiadają za wszelkie roszczenia wobec osób trzecich i organizatorów, dotyczące łamania praw autorskich oraz innych praw powstałych z tytułu umieszczonych na zgłoszonych do Konkursu pracach treści.

Uczestnicy Konkursu w momencie nadesłania ZGŁOSZENIA przenoszą prawa autorskie (bez wynagrodzenia dla ich twórcy) do przesłanych prac oraz prawa do ich rozpowszechniania na rzecz Organizatora oraz Fundatora Nagród bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, we wszystkich możliwych rodzajach publikacji.

Uczestnicy Konkursu upoważniają Organizatora oraz Fundatora Nagród, z prawem udzielania dalszych upoważnień, do wykorzystania wszelkich materiałów przekazanych przez Uczestników dla celów Konkursu, w szczególności wprowadzania ich do pamięci komputera lub innego urządzenia, przetwarzania materiałów oraz ich publikacji i rozpowszechniania w związku z Konkursem.

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego dysponowania pracami zgłoszonymi do konkursu, ich wykorzystywania i udostępniania do działań związanych z promocją.

§ 4. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW

Prawo do otrzymania Nagrody Głównej w danym Konkursie uzyskuje 50 uczestników Konkursu, których po zakończeniu każdego z 10 okresów przewidzianych na przyjmowanie zgłoszeń wyłoni bezstronne jury.

Reklama

Prawo do otrzymania Nagrody Pocieszenia w danym Konkursie uzyskuje 50  uczestników Konkursu. Bezstronne jury wyłoni po 5 uczestników, po zakończeniu każdego z 10 okresów przewidzianych na przyjmowanie zgłoszeń.

§ 5. NAGRODY

Nagrodą Główną w Konkursie jest zaproszenie na imprezę Desperados Endless Night Party dla laureata i trzech osób towarzyszących.

§ 6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: VICE Polska Hoża 27a/5

00-521 Warszawa , z dopiskiem "Desperados Endless Night Party" " w terminie 7 (siedmiu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.

Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.

Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.

§ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, a pod warunkiem udzielenia przez Uczestnika zgody, także dla celów marketingowych Farmor Sp. z o.o.

Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Farmor sp. z o.o.

Reklama

Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje w kontekście publikacji listy zwycięzców Konkursu.

Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, przy czym zmiany Konkursu nie mogą mieć wpływu na prawo uczestnika do nagrody konkursowej.

Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem Konkursu a jego uczestnikami rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.