κάμερα

  • Dani salate

    Irina Rozovski (rođena u Moskvi, odrasla u SAD) fotografiše ljude i mesta, transformišući spoljašne pejzaže u unutrašnja stanja.

Reklame