Salaris Belgische Politici
Montage Gen Ueda
Identiteit

We vroegen politici hoeveel ze verdienen, en of ze dat terecht vinden

Zouden parlementsleden die veel geld verdienen ook zelf niet wat meer mogen inleveren, nu we in een economische crisis zijn beland?
HP
Brussels, BE
LP
Mechelen, BE

Of je het hebt over massaontslagen, zzp’ers die geen opdrachten meer kunnen krijgen of café-eigenaren die geen reserves meer over hebben: veel mensen voelen de economische gevolgen van de coronacrisis diep in hun portemonnee. Maar zeker niet iedereen.

Volgens een recent onderzoek van Statbel wordt het gemiddelde brutoloon in België geschat op 3312 euro per maand. Als je bedenkt dat het zorgpersoneel voor 70 procent wordt belast op hun overwerk en dat voorzitter van de MR George-Louis Bouchez 18.900 euro per maand verdient, gaan je wenkbrauwen daar toch wat van fronsen. 

Advertentie

We besloten de 150 Belgische kamerleden allemaal te vragen wat ze eigenlijk verdienen, en of ze dat in deze tijd een eerlijk bedrag vinden. Dat wil zeggen: slechts vijftien van de gecontacteerde politici wilden reageren – en nee, Bouchez zat daar niet bij. Maar het was gelukkig genoeg om een interessant inkijkje te krijgen in hun loonstrook, en hoe ze daar zelf tegen aankijken.

Michael Freilich, N-VA

Michael Freilich.png

VICE: Hoeveel verdient u als Kamerlid?
Michael Freilich:
Dat loon is openbaar en bedroeg dit jaar 7230,92 euro bruto per maand. Daar gaat wel nog wat van af: de afdracht aan de partij (ongeveer 361 euro), pensioen (650 euro) en belastingen (2500 euro), waardoor je uiteindelijk netto uitkomt op 3719 euro. Dat bedrag is in mijn geval zo hoog omdat ik vier kinderen heb en mijn vrouw niet werkt. Een parlementslid met één kind en een partner die wel werkt, moet al gauw duizend euro extra aan belastingen betalen en zou dus lager uitkomen. Verder is er ook nog wel onkostenvergoeding, waarvan we onze laptop, autolease en kantoorbenodigdheden en zo kunnen betalen. Maar het idee dat alle politici enorm veel verdienen is dus een fabeltje. 

Voor een gezin van zes personen en één broodwinner is dit een fair bedrag, zeker als je bedenkt dat we in het weekend en ’s avonds vaak door moeten werken. We moeten veel vergaderen – de plenaire vergadering kan weleens uitlopen tot na middernacht.”

Advertentie

Anoniem

VICE: Hoeveel bedraagt je salaris als politicus?
Anoniem:
Het loon van een politicus, dat zijn van die eindeloze discussies. Het is nooit goed, dus ik laat dit liever aan me voorbij gaan. Maar vooruit: ik krijg 4976,17 euro netto per maand, zoals je kunt zien op mijn laatste loonbrief [die per mail werd opgestuurd in de bijlage].

Anoniem

VICE: Hoeveel bedraagt je salaris als politicus?
Anoniem:
Het loon van een politicus, dat zijn van die eindeloze discussies. Het is nooit goed, dus ik laat dit liever aan me voorbij gaan. Maar vooruit: ik krijg 4976,17 euro netto per maand, zoals je kunt zien op mijn laatste loonbrief [die per mail werd opgestuurd in de bijlage].

Vindt u dit loon eerlijk?
Wat is eerlijk? Volgens een onderzoek van paar jaar geleden is het vergeleken met andere EU-landen gemiddeld. Er zijn politici die meer verdienen, of juist minder. We betalen belasting zoals iedereen, op basis van ons inkomen. Met die belastinginkomsten kunnen problemen zoals armoede aangepakt worden.

Servais Verherstraeten, CD&V

Servais Verherstraeten.png

Photo : Wikimedia Commons, CD&V

Servais Verherstraeten gaf een bondig antwoord:

“Alle info betreffende het statuut van Kamerleden (inclusief vergoeding en uittredingsvergoeding) kan u terugvinden in het document in de bijlage.

Onderzoek heeft uitgewezen dat de vergoeding van Belgische parlementairen gemiddeld is in vergelijking met andere EU-landen.”

Anja Vanrobaeys, sp.a

20.png

VICE: Wat verdient u netto per maand?
Anja Vanrobaeys:
Maandelijks ontvang ik netto 4084,55 euro, en daarbovenop een onkostenvergoeding van 2173,79 euro.

Vindt u dit zelf een eerlijke vergoeding? 
Het nettoloon vind ik persoonlijk wel eerlijk. Ik verdiende voor mijn parlementair mandaat als directeur ongeveer hetzelfde. Mijn vorige job kon ook behoorlijk druk zijn en vroeg een zekere mate van flexibiliteit, maar na een jaar als parlementslid kan ik zeggen dat het wel vergelijkbaar is. Al ligt het tempo nu wel veel hoger. Je job stopt nooit: ’s avonds en in het weekend ben je ook constant op pad en in gesprek met mensen. 

Advertentie

Ik wil wel een belangrijke kanttekening bij maken: ik ben voltijds parlementair. Het kan natuurlijk niet de bedoeling zijn dat je dit loon krijgt wanneer je zelden of niet verschijnt in het parlement. Een percentage van ons loon is daarom gekoppeld aan onze aanwezigheid. Ik zie dat slechts als een begin, want een goede volksvertegenwoordiger moet actief zijn: vragen stellen aan ministers, de regering controleren, aanwezig zijn bij elk debat, wetsvoorstellen indienen, zelf initiatieven nemen. Dat lukt niet als je niet minstens drie dagen aanwezig bent om de commissies en de parlementaire zitting te volgen. In de overige twee dagen vergader ik en bestudeer ik mijn dossiers. Een week is dan al snel gevuld.

Zouden politici volgens u op een andere manier beloond moeten worden?
Ja, politici zouden wat mij betreft behandeld moeten worden als elke andere werkende Belg. Bijdragen aan de sociale zekerheid, en als je mandaat stopt krijg je een opzeggingsvergoeding en een werkloosheidsuitkeringen, zoals iedereen. Van mij mag het aantal betaalde mandaten dat parlementsleden kunnen combineren ook beperkt worden, en mag er een maximumgrens komen op het totale inkomen uit die mandaten. Bij de sp.a zijn we ook voor een decumul, zoals dat met een moeilijk woord heet: dat burgemeesters of schepenen van grote gemeenten hun ambt niet mogen combineren met een plek in het Parlement, Kamer of Senaat. Je kan onmogelijk zoveel ballen tegelijk in de lucht houden.

Advertentie

Vindt u dat het loon zou moeten worden herzien in tijden van crisis, zoals nu? 
Van mij mag de onkostenvergoeding wel worden herzien. Die vergoeding besteed ik normaal gesproken vooral aan benzine, wanneer ik ’s avonds en in het weekend naar allerlei vergaderingen en evenementen rij. Als parlementslid vind ik contact met eigen partijleden en burgers belangrijk, om te peilen wat er leeft, maar ook of de oplossingen die we in het parlement voorstellen wel afdoende zijn. Tijdens de lockdown zitten we allemaal in ons kot, waardoor ik minder onkosten heb. Wat mij betreft zou het dus prima zijn als dit deel van mijn loon herzien zou worden. Ik geef ook al op eigen initiatief een deel weg via giften aan armoedeorganisaties en andere goede doelen.

Kris Verduyckt, sp.a

Kris Verduyckt.png

Photo : Wikimedia Commons/Arno Zaman

VICE: Wat is uw salaris?
Kris Verduyckt: Mijn loon is niet mijn drijfveer, dus ik moet zeggen dat ik dat zelf heb moeten opzoeken. Mijn nettoloon zonder afdrachten aan de partij bedraagt ongeveer 5900 euro per maand.

Vindt u dit zelf een eerlijke vergoeding? 
Eerlijk is misschien niet het goede woord. Ik werk best hard, dus oneerlijk is het niet. Het is een mooi salaris, zeker vergeleken met een lokaal mandaat. Ik was twaalf jaar schepen en verdiende daar ongeveer een 2000 euro per maand, wat in verhouding tot de verantwoordelijkheden, stress en werktijden zeker niet te hoog was. Het probleem is nu dat mensen geen enkel idee hebben wat parlementsleden allemaal uitvoeren. Ik denk dat je het pas goed kunt beoordelen als je daar zicht op hebt. Maar voor velen zal elke euro die we verdienen er een te veel zijn.

Advertentie

Hoe werd dit bedrag bepaald? Welke factoren hebben er een rol in gespeeld?
Geen idee. Ik zit één jaar in het parlement en heb hier nooit vragen over gesteld.

Vindt u dat het loon zou moeten worden herzien in tijden van crisis, zoals nu? 
Ik heb begrepen dat er momenteel een crisisbijdrage van 5 procent wordt ingehouden, dat was al een besparingsmaatregel uit de vorige legislatuur. Van mij mag alles opnieuw worden bekeken, maar ik vrees dat zo’n besparing slechts een klein beetje zal helpen om het staatsbudget te redden. Maar nogmaals: geld is niet mijn drijfveer, dus als de fractieleiders dat overeenkomen, is dat oké voor mij.

Steven De Vuyst, PVDA/PTB

15.png

VICE: Welk salaris ontvangt u als politicus?
Steven De Vuyst:
Een lid van de Kamer verdient gemiddeld 83.400 euro bruto per jaar, wat na aftrek van een pensioenbijdrage van 8,5 procent en belastingen neerkomt op ongeveer 3900 euro netto per maand. Daarnaast is er nog elke maand een niet-belastbare forfaitaire toelage van 2008 euro.

De afgevaardigden van de PVDA-PTB dragen een groot deel af aan de partij. Zelf leef ik van een gemiddeld werknemersinkomen. Het is essentieel voor ons om te leven zoals het volk en niet te zijn afgesneden van de realiteit. Als schepen van de gemeente Zelzate verdien ik iets meer dan 2000 euro netto en mijn parlementaire vergoeding en onkostenvergoeding sta ik integraal af aan de partij. Mijn volledige inkomen bestaat dus uit mijn schepenmandaat in Zelzate.

Advertentie

Vindt u deze vergoeding rechtvaardig?
Als je bedenkt dat 48 procent van de Belgische werknemers er niet in slaagt om aan het eind van de maand iets opzij te zetten, dat vier op de tien gepensioneerden en één op de vijf kinderen onder de armoedegrens leven, dan is het totaal ongepast om jezelf als Kamerlid zo'n salaris toe te kennen. Uit de meest recente cijfers van de FOD Economie (2014) kan worden afgeleid dat alle Kamerleden bij de 5 procent met de hoogste inkomens van België zitten. En dit houdt alleen rekening met de inkomsten uit parlementaire activiteiten, en dus niet met andere forfaitaire vergoedingen zoals die 2000 euro, het zeer lucratieve pensioenplan of de uittredingsvergoeding. Het zou mooi zijn om de politici eraan te herinneren dat het hun rol is om de mensen te dienen, en niet om zichzelf te verrijken op hun kosten.

Naast de vraag over de rechtvaardigheid is er de kwestie van de representativiteit. Hoe kun je beweren dat je de werknemers, de kleine zelfstandigen, de uitkeringsgerechtigden verdedigt als je hun werkelijkheid niet beleeft, als je deel uitmaakt van een bevoorrechte kaste? Met zo'n salaris is het duidelijk dat de politici de stijging van de water-, elektriciteits- en transportkosten zelf niet voelen. Deze bezoldiging is een van de oorzaken van de almaar breder wordende kloof tussen burger en politiek.

Welke factoren bepalen het bedrag van uw inkomen? 
Er worden ook nog aanvullende toelagen of vergoedingen toegekend als je voorzitter, ondervoorzitter, commissie voorzitter of fractievoorzitter bent. Dat geldt niet voor mij. 

Advertentie

Vindt u dat deze vergoeding in tijden van crisis, zoals die van nu, ter discussie moet worden gesteld? 
Zeker. Zowel in normale tijden als nu. Aan het begin van de legislatuur hebben we een wetsvoorstel ingediend om een maximumbedrag in te voeren voor de vergoedingen, salarissen en presentiegelden die de ministers, staatssecretarissen en Kamerleden ontvangen. Dit maximum bedraagt het dubbele van de gemiddelde bezoldiging van de Belgische bevolking, en het wetsvoorstel houdt in dat alle vergoedingen van de Kamerleden belastbaar moeten zijn.

Voor ons spreekt het voor zich dat de grootverdieners ook hun steentje moeten bijdragen tijdens de crisis. Daarom wilden we het voorbeeld geven door de helft van ons loon van de maand april af te staan. 38 PVDA-PTB-afgevaardigden hebben dat gedaan. We konden in totaal 140.000 euro geven aan drie organisaties die actief zijn in de strijd tegen het coronavirus: het Rode Kruis, Dokters van de Wereld en Artsen Zonder Grenzen.

We hebben uiteraard gevraagd aan de Kamer van volksvertegenwoordigers om hetzelfde te doen, en de helft van het loon van de 150 kamerleden in te houden voor de maand mei. Alle andere partijen hebben het debat over de invoering van deze maatregel afgewezen. Ze hebben eenvoudigweg geweigerd om over de kwestie te discussiëren. Dat is veelzeggend.

Jos D’Haese, PVDA-PTB

Jos D’Haese.png

Photo : PVDA-PTB

VICE: Welk salaris ontvangt u netto?
Jos D’Haese:
Als parlementslid en fractievoorzitter in het Vlaams Parlement ontvang ik bijna 8500 euro per maand netto. Daarvan sta ik het gros af aan mijn partij – ik hou een gemiddeld werknemersloon over van zo’n 2000 euro per maand.

Vindt u dit zelf een eerlijke vergoeding?
Ik vind de vergoedingen die parlementsleden en ministers ontvangen exuberant hoog. Een gewoon parlementslid verdient drie keer zo veel als de mensen die ze moeten vertegenwoordigen, en een minister het vijfvoudige. Wie zoveel verdient, leeft gewoon in een andere wereld dan de mensen voor wie ze beleid uitstippelen en heeft dus nog weinig voeling met de impact van hun maatregelen. Natuurlijk dragen parlementsleden en ministers grote verantwoordelijkheden, en daar mogen ze ook een correcte vergoeding voor krijgen. Maar de huidige salarissen zijn volgens mij volledig buiten proportie.

Advertentie

VICE: Welk salaris ontvangt u netto?
Jos D’Haese:
Als parlementslid en fractievoorzitter in het Vlaams Parlement ontvang ik bijna 8500 euro per maand netto. Daarvan sta ik het gros af aan mijn partij – ik hou een gemiddeld werknemersloon over van zo’n 2000 euro per maand.

Vindt u dit zelf een eerlijke vergoeding?
Ik vind de vergoedingen die parlementsleden en ministers ontvangen exuberant hoog. Een gewoon parlementslid verdient drie keer zo veel als de mensen die ze moeten vertegenwoordigen, en een minister het vijfvoudige. Wie zoveel verdient, leeft gewoon in een andere wereld dan de mensen voor wie ze beleid uitstippelen en heeft dus nog weinig voeling met de impact van hun maatregelen. Natuurlijk dragen parlementsleden en ministers grote verantwoordelijkheden, en daar mogen ze ook een correcte vergoeding voor krijgen. Maar de huidige salarissen zijn volgens mij volledig buiten proportie.

Vindt u dat de salarissen in deze tijden opnieuw moeten worden bekeken?
Ik vind al langer dat de lonen van parlementsleden en ministers gehalveerd zouden moeten worden. Maar de crisis toont nog meer aan dat deze scheefgetrokken situatie moet worden rechtgezet. Vandaar ook dat we aan het begin van de crisis hadden voorgesteld dat iedereen de helft van zijn loon zou moeten inleveren.

Neem ook de onbelaste forfaitaire onkostenvergoeding van meer dan 2000 euro. Wie heeft er met zo’n riant loon nog een onkostenvergoeding nodig? Zeker als je weet dat een parlementslid gewoon een werkplek, laptop, telefoon en bureaumateriaal krijgt op kosten van het Parlement, en bovendien gratis in eerste klasse door het hele land de trein mag nemen.

Jan Busselen, PVDA-PTB

Jan Busselen.png

Photo : PDVA/PTB

VICE: Welk salaris ontvangt u netto?
Jan Busselen:
2000 euro, de rest geef ik aan mijn partij. Die kan daarmee actief aan de slag. Vorig jaar hebben we bijvoorbeeld een brede campagne gevoerd rond eerlijke pensioenen. We haalden 160.000 handtekeningen op en hebben dat thema op de politieke agenda gezet. Daar heb je degelijke studies en goed campagnemateriaal voor nodig.

Advertentie

Vindt u dit zelf een eerlijke vergoeding?
Ja hoor, ik kom weinig te kort. Integendeel, het zou vreemd zijn om plots 7000 euro te verdienen. Je vertegenwoordigt de mensen die hun vertrouwen hebben gegeven – waarom zou je dan drie, vier of zelfs vijf keer zoveel moeten verdienen dan de meesten onder hen? Dan raak je los van hun realiteit. Als de rekeningen duurder worden, voelen mensen dat in hun budget. PVDA-PTB-leden ook.

Zouden de salarissen in deze tijd opnieuw onder de loep moeten worden genomen?
Ja, zeker in crisistijden. Als sommige mensen 30 procent van hun loon verliezen als ze in quarantaine gaan, maar politici hun volledig loon behouden, dan gaat er iets mis. Maar ook in normale tijden zijn de salarissen te hoog – 6 à 10.000 euro per maand is echt te veel. In onze partij is de afspraak duidelijk: je bent politicus uit passie, niet om jezelf te verrijken. Daarom gaan we zelf uit van een gemiddeld loon. Voor andere partijen stellen we voor om de parlementaire vergoeding te laten dalen naar twee keer het gemiddelde loon. Daar kan je nog altijd heel goed mee leven.

Benoit Piedboeuf, MR

Zouden de salarissen in deze tijd opnieuw onder de loep moeten worden genomen?
Ja, zeker in crisistijden. Als sommige mensen 30 procent van hun loon verliezen als ze in quarantaine gaan, maar politici hun volledig loon behouden, dan gaat er iets mis. Maar ook in normale tijden zijn de salarissen te hoog – 6 à 10.000 euro per maand is echt te veel. In onze partij is de afspraak duidelijk: je bent politicus uit passie, niet om jezelf te verrijken. Daarom gaan we zelf uit van een gemiddeld loon. Voor andere partijen stellen we voor om de parlementaire vergoeding te laten dalen naar twee keer het gemiddelde loon. Daar kan je nog altijd heel goed mee leven.

Benoit Piedboeuf, MR

Benoit Piedboeuf.png

VICE: Welk salaris krijgt u?
Benoit Piedboeuf:
Mijn salaris is openbaar [en bedroeg in 2018 136.374,56 euro bruto per jaar], en daar gaat nog een flinke belastingheffing van af. Verder ontvang ik geen inkomsten meer uit eerdere activiteiten – ik ben gestopt met mijn eigen belastingkantoor, en ben ook niet meer actief als bankier en verzekeraar. Wel voer ik nog veel onbetaalde opdrachten uit op het gebied van sociale economie, cultuur, muziekonderwijs voor kinderen, Europese projectontwikkeling en kunst. 

Advertentie

Wat vindt u van deze vergoeding?
Het is de wetgever die de beloning vaststelt. Op dit moment moeten politici al hun activiteiten opgeven om zich uitsluitend op hun functie te kunnen concentreren, en het lijkt me wel zo fatsoenlijk dat ze daar een vergoeding voor ontvangen waarmee ze dezelfde kosten kunnen dekken als ieder ander.

Waar wordt dit bedrag op gebaseerd?
Het werk van een parlementariër vergt enorm veel tijd en energie. Er zijn commissies en plenaire vergaderingen, maar ook voorbereidingen, analyses en debatten. We ontmoeten veel burgers, verenigingen en belangengroepen die hun zorgen aan ons kenbaar maken, die we proberen te vertalen in wetgeving. In tegenstelling tot de meeste beroepen weten we wanneer een dag begint, maar zelden wanneer deze eindigt, wat op persoonlijk vlak moeilijk kan zijn. We zijn op elk moment oproepbaar, ongeacht waar we zijn. Ik ben er zeventig uur per week mee bezig, het houdt nooit op.

Vindt u dit loon ook in deze tijd nog gepast?
Ik vind niet dat de crisis een herziening van de parlementaire vergoedingen rechtvaardigt. We kunnen vraagtekens zetten bij de bedragen, maar dit moet gebeuren in een rustig klimaat en niet in een periode waarin het in de mode is om je op de politiek af te reageren. Bovendien hebben de leden van mijn fractie zich de afgelopen maanden twee keer zo hard ingespannen en indrukwekkend werk geleverd. Al begrijp ik wel dat bepaalde bedragen schokkend kunnen overkomen, vooral wanneer bepaalde partijleiders verschillende mandaten en salarissen met elkaar combineren. 

Advertentie

Mathieu Bihet, MR*

Mathieu Bihet.png

Photo : Page Facebook de Mathieu Bihet

VICE: Wat is uw salaris?
Mathieu Bihet:
Iets meer dan 6000 euro netto per maand als parlementslid.

Vindt u deze vergoeding eerlijk? 
Deze beloning staat gelijk aan een fulltime baan met veel verantwoordelijkheid. Het is hoog, maar ik heb het nooit vergeleken met de buurlanden.

En vanuit de huidige crisis bekeken?
De parlementsleden hebben het afgelopen jaar niet minder gewerkt – er moest zelfs heel veel gebeuren om de wetgeving aan te passen aan de crisis. Wat mij betreft hoeft de beloning dan ook niet ter discussie te worden gesteld.

*Bihet is momenteel geen parlementslid meer, maar wel op het moment van het interview.

Christophe Bombled, MR

Christophe Bombled.png

VICE: Hoeveel verdient u netto?
Christophe Bombled:
Na aftrekposten 6000 euro.

Vindt u dit loon eerlijk in vergelijking met het gemiddelde salaris in België?
Ja, ik zit al heel lang in de politiek en ben al een tijdje burgemeester van de gemeente Cerfontaine. Als ik onze verantwoordelijkheden, de impact die ons beroep kan hebben op ons privéleven en de tijd die het kost op een rijtje zet, dan vind ik niet dat we overbetaald worden.

Over wat voor gevolgen voor uw privéleven heeft u het dan precies?
Je offert een deel van je gezinsleven op als je tot laat in de nacht vergadert, of in het weekend. Ik heb er zelf voor gekozen, dus ik klaag niet, maar het is wel een offer.

Moet deze beloning volgens u in tijden van crisis ter discussie worden gesteld?
Nee, want we moeten begrijpen wie er verantwoordelijk is voor de crisis – dat zijn niet de parlementariërs. Dus ik ben daarop tegen. Iedereen is wel zelf verantwoordelijk voor hoe hij of zij ermee omgaat. Zelf ben ik veel bezig met mensen met een beperking. Ik voel me bevoorrecht, dus wil ik ook wat terugdoen.

Advertentie

Marco Van Hees, PVDA-PTB

Marco Van Hees.png

Photo : PDVA/PTB

VICE: Wat is uw salaris als politicus?
Marco Van Hees:
Ik krijg 1800 euro netto per maand. De Kamer betaalt een salaris van 5666 euro netto, maar geeft het grootste deel van mijn salaris direct door aan mijn partij.

Vindt u dat een eerlijke vergoeding?
Ik vind het loon dat ik krijg eerlijk, maar het loon dat ik zou krijgen zonder de teruggave aan mijn partij niet. Ik vind dat als de politieke vertegenwoordigers een inkomen hebben dat te ver afstaat van dat van het volk, ze de zaken niet in hun belang kunnen regelen. 

Vindt u dat dit loon in discussie mag worden gesteld in tijden van crisis, zoals nu met de coronacrisis?
Ja, we moeten vraagtekens zetten bij de buitensporige bedragen die politici ontvangen. Die vraag heb ik ook al vele malen in het Parlement gesteld, door middel van voorstellen en amendementen, maar de andere partijen hebben het niet gehoord.

Thierry Warmoes, PVDA-PTB

16.png

Zie Steven de Vuyst. Hun antwoorden zijn identiek. 

Albert Vicaire, Ecolo

1.png

VICE: Welk salaris krijgt u? 
Albert Vicaire:
Mijn salaris is ongeveer 4200 euro per maand nadat ik meer dan 2000 euro aan mijn partij betaal (ik moest trouwens 3 000 euro belasting betalen bij de laatste belastingaangifte). Daarmee kan iedereen zich vrij aanmelden en campagne te voeren, omdat het zo gefinancierd kan worden door de partij. Het is een slimme en eerlijke optie. Ik weiger verder elke opslag en heb geen andere vergoedingen. 

Advertentie

Mijn loon nu is lager dan wat ik in de particuliere sector verdiende, toen ik drie dagen per week als directeur van een beursgenoteerd bedrijf werkte. Het is meer dan het gemiddelde, maar minder dan de regionale parlementsleden, en ik heb geen recht op dingen als groepsverzekeringen, auto of maaltijdvergoedingen. Alle parlementsleden hebben hetzelfde salaris, de commissievoorzitter krijgt duizend euro extra en de Kamervoorzitter drie keer zoveel. 

Vindt u deze vergoeding eerlijk?
Het werk is zeer intens, al helemaal omdat er lange tijd geen regering was. Elke avond ben ik vragen aan het beantwoorden van individuele vragen. Dus ik vind het een eerlijk salaris – het is ook nodig om talent aan te trekken. Wel vind ik dat het aantal mandaten beperkt moet blijven.

Vindt u dat deze beloning in tijden van crisis ter discussie moet worden gesteld?
Tijdens de crisis van 2008 werden alle salarissen van de parlementsleden met 10 procent verlaagd. In 2015 werden de salarissen van de gewestelijke parlementsleden weer teruggedraaid naar het oorspronkelijke loon, maar dat van de federale parlementsleden niet. Voor het werk dat we doen krijgen we niet eens zoveel betaald, maar we doen het niet voor het geld – we zijn geen Italiaans parlementsleden. 

Vindt u het verschil tussen het salaris van politici en het gemiddelde salaris van de mensen gerechtvaardigd?
Ik vind het verschil niet overdreven, en er zijn slechts 150 Kamerleden. In de particuliere sector verdiende ik netto 10.000 euro, en daar ben ik weggegaan uit passie, uit een verlangen om mijn ervaringen naar de burgers over te brengen. Als ik geen politicus was geweest, had ik op mijn 62ste met pensioen kunnen gaan. Ik besloot om aan het eind van mijn carrière de politiek in te gaan, en geen verschillende mandaten op te bouwen. Sommige politici dienen vier of vijf termijnen, en weten niet hoe het is om ja te knikken tegen een baas zonder ooit een eigen mening te geven. 

Advertentie

Malik Ben Achour, PS

Malik Ben Achour .png

Photo : Page Facebook de Malik Ben Achour

VICE: Wat is uw loon per maand?
Malik Ben Achour:
Een netto salaris van ongeveer 3000 euro en 2000 euro aan onkosten. 

Wat vindt u van dit loon?
Het is een comfortabel salaris, dat kan ik niet ontkennen. Het is gelijk aan dat van een senior executive in een groot bedrijf, maar ik zou hetzelfde werk ook doen voor de helft van dit salaris. Geld is nooit mijn drijfveer geweest. 

Vindt u dat de salarissen voor politici in tijden van crisis even opnieuw bekeken moeten worden?
Dat hangt af van hoe je het bekijkt. We zitten in een gezondheidscrisis, met zeer ernstige gevolgen voor de economie. Over de hele wereld proberen regeringen de economische schokken op te vangen en ervoor te zorgen dat de koopkracht van de burgers zo min mogelijk wordt aangetast. We bevinden ons op een cruciaal moment, waarin regeringen massaal investeren in economisch herstel. Ik zie dus niet echt het verband tussen de salarissen van de parlementsleden en de oplossingen die nodig zijn om de crisis het hoofd te bieden. Ik zie niet in wat een verlaging van de salarissen van politici concreet zou opleveren. Maar als mijn salaris verlaagd wordt, zou ik daar geen problemen mee hebben.

Zou het verlagen van de salarissen niet kunnen helpen om de financiële middelen beter te verdelen? 
Zelfs als de parlementsleden een jaar lang hun salaris zouden inleveren, ben ik er niet zeker van dat we veel mensen zouden kunnen helpen. Daar zouden we echt miljarden euro's voor nodig hebben. In september werd nog een voorstel van de regering aan het Parlement voorgelegd, om belastingen van grote bedrijven en vermogende partijen opnieuw te verdelen om de zorg te kunnen helpen. De zorg krijgt meer geld dan ooit in de Belgische geschiedenis. 

De echte problemen zijn eerder de grote welvaartsverschillen die moeten worden verkleind. Wanneer je twee of drie keer het gemiddelde loon verdient, heb je het goed getroffen. Maar de echt grote bedragen zitten bij de rijkste 1 procent van de wereld – er zijn miljarden op te halen als er niet zoveel belastingontduiking plaats zou vinden.

Sophie Rohonyi, DéFI

Sophie Rohonyi.png

Photo : DéFI

VICE: Hoeveel verdient u netto per maand?
Sophie Rohonyi:
Ik krijg 6000 euro netto als parlementslid en 100 euro aanwezigheidsvergoeding als gemeenteraadslid. Van dit bedrag betaal ik 800 euro aan mijn partij.

Vindt u deze vergoeding eerlijk?
Het zou lager kunnen, maar als parlementslid moet je veel in je werk investeren, en ook ’s avonds en in het weekend beschikbaar zijn. Er is nauwelijks een grens tussen werk en privé, en ook geen baanzekerheid – je kunt je mandaat kwijtraken door een politieke crisis, ongeacht hoe goed je functioneert.

Vindt u dat de beloningen in tijden van crisis herzien zouden moeten worden?
Daar valt wel over te discussiëren.

Volg VICE België en VICE Nederland ook op Instagram.