FYI.

This story is over 5 years old.

Opinion

Förorten mot våld om partiernas 'lösningar'

Militär i förorten, kameraövervakning och fler poliser? Det dödliga våldet som drabbat förorter runtom i landet är en brännande fråga i årets val. Organisationen 'Förorten mot våld' ger oss en genomgång av partiernas lösningar.
Foto: Mohammed Issa

Det här är en debattartikel. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens.

Vi är Förorten Mot Våld (FMV), en folkrörelse som bildats i samband med det ökade våldet som drabbar familjer och hela områden.

Vi anser att skjutningarna är en nationell kris och angelägenhet som inte kan reduceras till ett “förortsproblem”. Vi ser ingen skillnad på liv när de förloras i Vivalla, Angered och Rinkeby än i andra delar av Örebro, Göteborg och Stockholm. Det är människor av kött och blod. Som du och jag. Som dör. Vissa är barn, vissa ungdomar, som har föräldrar, syskon och vänner. Barn och ungdomar som någon gång haft drömmar om livet och framtiden.

Annons

Samtidigt som unga dör och familjer sörjer tävlar politiker i vem som kan ta hårdast tag mot förorterna. En populistisk retorik har blivit norm i det politiska samtalet.

I den politiska diskussionen återupprepas förslag som militär i förorten, övervakningskameror och fler poliser – men som väljare kan det vara svårt att hålla reda på vilket parti som tycker vad. Om våldet är en av dina viktigaste frågor i årets val, är denna lista till för dig. Vi har nämligen gått igenom partiernas förslag för det dödliga våldet.

Moderaterna (M) föreslår:

 • 10 000 fler anställda inom polisen samt höjda löner
 • Skärpa vissa vapenbrott
 • Straffskärpning som kan leda till dubbla straff för vissa brott som kan kopplas till gäng
 • Utvisning om man begår brott
 • Avskaffa tillståndsplikten för polisens kameraövervakning
 • Sätta upp övervakningskameror i samtliga socioekonomiskt utsatta områden i Sverige
 • Zonförbud för personer som uppvisat ett otrygghetsskapande beteende
 • Slopa ungdomsrabatten för gruppen 18-21 år
 • Införa visitations-zoner

Förorten Mot Våld analyserar:

Moderaterna är ett av de partier som starkast har förespråkat hårdare tag i årets val. Intressant nog sträcker sig inte den retoriken till skattesmitare och ungdomarna i Danderyd som finansierar droghandeln i våra områden. Hårdare tag verkar framförallt gälla folk i orten.

I sitt kriminalpolitiska program beskriver M att de vill höja vissa straff och underlätta för polisen att övervaka torg och andra offentliga platser med kamera. Enligt många forskare finns det dock svagt stöd i forskning att höjda straff minskar brott. Kameraövervakning av torg har liten eller ingen effekt för att klara upp eller lagföra brott i tidigare försök och verkar istället flytta brotten till annan plats snarare än minskar dem. Förslaget om visitationszoner innebär i praktiken att polisen får möjlighet att visitera personer i ett visst område utan skälig misstanke. Vi ser stora risker med att ett sånt förslag blir ett sätt att legitimera rasprofilering.

Annons

Det stämmer att polisen behöver bättre förutsättningar för att kunna genomföra sitt uppdrag. Men utifrån ambitionen att stoppa skjutningarna är vi kritiska till att politikerna enbart fokuserar på dem när vi vet att rättsväsendet i sin helhet brister. Att enbart stärka ena änden av en kedja utan att stärka de andra delarna kommer inte vara hållbart. I landet finns exempel där extra resurser till polisen istället lett till att socialtjänsten blivit överbelastade och har svårt att genomföra sitt uppdrag.

Socialdemokraterna (S) föreslår:

 • 10 000 fler polisanställda till 2024
 • Utöka polisens kamerabevakning
 • Höja straffet för grova vapenbrott
 • Polisen får möjlighet till avlyssning
 • Automatisk häktning i väntan på rättegång
 • Straffskärpning för mord – livstidsstraff ska vara standard
 • Ta bort straffrabatt på grova brott som skjutning och mord
 • Husarrest och fotboja för unga som begår brott
 • Snabbare lagföring för unga

Förorten Mot Våld analyserar:

Löfvens numera ökända citat att partiet inte utesluter militära insatser mot gängkriminaliteten finns lyckligtvis inte med som förslag. Däremot ligger fokuset på hårdare straff och större befogenheter för polisen. I sitt kriminalpolitiska program lyfter S fram att en viktig del av brottsbekämpningen är att säkerställa att unga får en bra utbildning, en meningsfull fritid, ett första jobb och möjligheten att flytta hemifrån. Det gör oss dock oroliga att många av de uttalanden som gjorts av partiföreträdare inte andas den retoriken. Senast den 10 juli sa Morgan Johansson att de vill införa husarrest och fotboja på unga som begår brott. Man väljer alltså att spela vidare på retoriken om hårdare tag. För oss gör detta svårt att veta var partiet egentligen står i frågan och vilken politik man får som väljare.

Annons

Sverigedemokraterna (SD) föreslår:

 • Restriktiv migrationspolitik
 • Ge rättsväsendet utökade befogenheter till hemliga avlyssningsmetoder
 • Större möjligheter att åtala gängmedlemmar för delaktighet i brottsnätverk
 • Skärpta straff och höja minimistraffen för bland annat vapenbrott, narkotikabrott, våld mot blåljuspersonal och vapenbrott
 • Utbilda fler poliser för att hantera effekterna av den växande kriminaliteten till följd av regeringens politik
 • Höja lönerna för polisen
 • Underlätta användningen av polisiära övervakningskameror
 • Utreda möjlighet till utökad polisarrest för att tillfälligt frihetsberöva personer som stör ordningen och uppträder aggressivt mot polis
 • Avskaffa straffrabatten
 • Utredning för att kartlägga koppling mellan brott och invandring

Förorten Mot Våld analyserar:

Det som utmärker SD är deras uttalade koppling mellan våldet och migrationspolitiken. Vi menar att detta är en populistisk förklaring som blundar hur svenska samhället historiskt har sett ut. Kriminalitet och brottslighet är något som alltid funnits. Under 50-talet var narkotika och våldsbrott hög i stadsdelen Södermalm i Stockholm som då dominerades av en vit arbetarklass.

Vi vet att ojämlika samhällen leder till sociala problem och de senaste tio åren har skillnaderna mellan de rikaste och de fattigaste i Sverige bara ökat. Lösningen ligger i att bekämpa ojämlikheten. Att försöka hänvisa människors etnicitet som orsak till kriminalitet menar vi är rasistiskt.

Annons

Miljöpartiet (MP) föreslår:

 • Vapenamnesti och förhindra vapensmuggling
 • Skärpa straffen för grova vapenbrott och vapeninnehav, så att polisen direkt kan häkta en beväpnad person som arresterats
 • Öka straff för attacker mot blåljuspersonal
 • Ökat samarbete mellan myndigheter för att förhindra och lagföra grovt kriminella
 • Stoppa rekrytering till kriminella nätverk av unga personer genom satsningar på skolan
 • Skärpa straffen för att rekrytera en ung människa in i kriminalitet
 • Mer resurser till polisen och fler poliser närmare medborgarna
 • Stärka avhopparverksamheten med mer pengar

Förorten Mot Våld analyserar:

Miljöpartiet är ett av de partier som varit mest passiva i den här frågan. Detta trots att de har flera förslag som vi tror kan ha positiva effekter i arbetet att stoppa våldet. MP ser skolan spelar en viktig roll i det förebyggande arbetet, vilket är en åsikt vi delar. Skillnaderna mellan skolorna i förorter runtom i landet och andra områden är fortfarande stora. Skolresultaten i våra förorter ligger på nivåer som aldrig skulle accepteras i andra områden. Som regeringens ansvariga för skolfrågan borde MP ha tagit på sig rollen att lyfta hur de sjunkande skolresultaten i förorten är direkt kopplade till förekomsten av det dödliga våldet. Men eftersom MP hittills har varit passiva i frågan tror vi inte att de kommer bli mer tongivande i debatten eller prioritera denna akuta fråga.

Kristdemokraterna (KD) föreslår:

 • 10 000 fler poliser för kontinuerlig polisiär närvaro i utsatta områden
 • Porta kriminella från ett visst område
 • Alternativa vapen som vattenkanoner, elpistoler och gummikulor till polisen
 • Löneförhöjning för poliser på 4-5 000 kr
 • Kompetenshöjande insatser i ledarskapsskikten inom polisen
 • Skärpa straff för vapenbrott
 • Se över bedömningskriterierna för fängelsestraff så att fler får längre straff vid ex vapeninnehav
 • Förebyggande sociala insatser, såsom samarbete mellan skola och polis samt insatser i skola och socialtjänst för att fånga upp unga som är på väg in i kriminalitet

Förorten Mot Våld analyserar:

Annons

Likt föregående partier förespråkar KD hårdare tag. Ett av förslagen är att polisen ska använda sig av “alternativa vapen” som vattenkanoner, elpistoler och gummikulor, trots att polisen själva varit tveksamma till att använda sådana metoder tidigare. Skulle detta förslag bli verklighet riskerar det att öka spänningen mellan polisen och lokalborna.

Vidare föreslår KD 10 000 fler poliser, höjda löner och utbildningar. Den senaste tidens debatt har tyvärr blivit en budgivning om vem som kan föreslå flest antal poliser och störst löneökning. En effektiv kriminalpolitik behöver så mycket mer. Därför hade vi velat se att KD utvecklar sin sista punkt. Vi efterfrågar ett mer detaljerat förslag på hur samverkan kan gå till – men också att den punkten får lysa igenom mer i deras retorik och debatter de medverkar i.

Feministiskt initiativ (FI) föreslår:

 • Stoppa vapenflödet
 • Sociala insatsteam, mentorsprogram, lokala arbetsförmedlingar och stöd till det lokala civilsamhället
 • Arbete mot droger och kriminalitet
 • Åldersgränsen för häktning ska höjas till 18 år eftersom fängelsemiljöer delvis bidrar till att öka risken för upprepad brottslighet
 • Närpolis
 • Obligatorisk utbildning för alla inom rättsväsendet i könsmakt, antirasistiskt och hbtq-perspektiv
 • Inrätta en fristående organisation för utredning av brott där poliser är misstänkta gärningsmän
 • Polisen ska införa ett rapportsystem för identitetskontroller och visiteringar
 • Ett intersektionellt perspektiv på de åtgärder som föreslås

Förorten Mot Våld analyserar:

Annons

Feministiskt initiativs kriminalpolitiska program sticker ut på flera punkter. De föreslår bland annat normkritiska utbildningar till alla inom rättsväsendet och en höjning av åldersgränsen för häktning. FI delar till stor del vår analys om att trygghet i våra områden skapas genom att motverka sociala orättvisor. Partiet har inte funnits så länge och vi ser att det fortfarande finns ett arbete att göra vad gäller den ekonomiska politiken och hur man tänker finansiera välfärden.

En kritik vi tidigare framfört är att partiet inte varit aktiva i frågan om skjutningarna varken på riksnivå eller i andra kommuner utanför Stockholm där skjutningar har skett.

Centerpartiet (C) föreslår:

 • Satsa tre miljarder mer än regeringen på polis och rättsväsende
 • Satsa på vittnesskydd
 • Ge polisen rätt till att sätta upp övervakningskameror i brottsutsatta områden utan tidskrävande ansökningstider
 • Förebyggande sociala insatser
 • Se över straffrabatten för unga återfallsförbrytare och unga grova brottslingar
 • Införa jourdomstolar
 • Höja maxstraffet för synnerligen grova vapenbrott samt att fler vapenbrott ska anses vara grova
 • Införa nolltolerans mot småbrott med start i vissa områden

Förorten Mot Våld analyserar:

Centerpartiet pratar mycket om att stärka hela rättsväsendet såsom åklagarmyndigheten och vittnesskyddet. Partiet ser även vikten av att stärka det förebyggande arbetet genom att man exempelvis satsa på avhopparverksamhet. En modell som C förespråkar är Falkenbergsmodellen. Det handlar om att kommuner erbjuds stöd för att få bättre skolresultat, satsa på civilsamhället och jobba aktivt med stadsplanering. Det betyder till exempel att skolor kan tas över av privata aktörer om resultaten är dåliga och att man uppmuntrar till en högre grad av ägt boende framför hyresrätter. Vår utgångspunkt är att grundorsaken till skjutningarna är ojämlikheten i vårt samhälle, vilket gör att vi inte kan ställa oss bakom denna modell.

Annons

Vänsterpartiet (V) föreslår:

 • Vapenamnesti
 • Tull och polis ska få mer befogenheten att hitta vapensmuggling
 • Att kriminella måste punktmarkeras av polisen
 • Utsatta områden får resursförstärkningarna som krävs för lokalt förankrad polis, av välfärdssatsningar och på skolan
 • Tydligt regelverk som stänger dörren för skattefusk, felaktiga utbetalningar och svartjobb

Förorten Mot Våld analyserar:

I V:s kriminalpolitiska program framgår det att partiet vill fokusera på att stoppa vapensmuggling, satsa resurser på tullen och ha en lokal förankrad polis som stärker dialogen med civilsamhället. Partiet är emot hårdare tag och delar vår analys om att det behövs ett helhetsperspektiv där man bekämpar ojämlikheten som är grundorsaken till dagens utveckling. En kritik som vi tidigare framfört är att partiets ledning varit passiva i frågan och inte alltid vågat ge sig in i debatten för att nyansera hela diskussionen om hårdare tag. Vi ser dock en förbättring och hoppas på att partiet vågar fortsätta föra den debatten.

Liberalerna (L) föreslår:

 • 100 miljoner extra till tullen för att öka förmågan att stoppa införseln av illegala vapen och handgranater
 • Handgranater ska klassas som vapen och ge höjda straff
 • Smugglingslagen ska skärpas
 • 5 000 fler poliser inom sju år
 • Minst 2 000 kommunala trygghetsvakter tills fler poliser är i tjänst
 • Ta bort straffrabatten för unga återfallsförbrytare
 • Stärka polisen för att stoppa polisavhoppen och öka förmågan i yttre tjänst
 • Stärka tullens befogenheter att stoppa misstänkt utförsel av stöldgods
 • Satsa mer på tidiga insatser för att nå unga på väg in i kriminalitet

Förorten Mot Våld analyserar:

Annons

I sitt kriminalpolitiska program framgår det att partiet tycker att det förebyggande arbetet är det allra viktigaste för att bekämpa brott. Vi delar den analysen men önskar se förtydliganden i vad detta innebär. L vill till exempel se ett förbättrat samarbete mellan polis, socialtjänst och skola. Hur skulle ett sådant samarbete se ut?

L menar att respekten för den personliga integriteten ska väga tungt i all brottsbekämpning. Det är förmodligen därför de är det enda allianspartiet som inte förespråkat kameraövervakning på offentliga platser. Vi menar att detta är en viktig princip att påminna om nu när politiker tar alltför lätt på den personliga integriteten i våra områden och föreslår insatser som riskerar att kollektivt bestraffa hela områden.

Så vad tycker vi?

För att stoppa skjutningarna måste vi ta itu med de sociala och ekonomiska orättvisor som är grunden till problemen. En ojämlik skola, nedskärningar av lokal samhällsservice, trångboddhet, psykisk ohälsa och trauma är akuta problem i många av de områden som drabbats av skjutningarna. Istället för att demonisera barn och unga, vill vi prata om en välfärd som inte längre fungerar och många gånger svikit familjerna den ska hjälpa.

Förorten mot våld vill ha en långsiktig lösning, där polis, socialtjänst och civilsamhälle samarbetar för att alla i förorten kan leva i trygghet. Vi är föräldrarna, syskonen och vännerna som organiserat oss för att föra vår egen talan och vara en del av lösningen på våldet. Men för att det ska ske måste politikerna börja prata med oss och inte om oss.

Förorten Mot Våld finns på Facebook och Instagram.


Valjidder: Militär i förorten?